Skjerpede EU-krav om støy

Tekst: Morten Dahl (2001)

EUs råd for sysselsetting og sosialpolitikk har bestemt at også luft- og sjøfart skal inkluderes i det såkalte støydirektivet. Skjerpingene i støydirektivet innebærer at det er satt et absolutt støynivågrense på 87 decibel. Under ingen omstendigheter får arbeidstakere utsettes for høyere nivåer, heter det i direktivet, som opprinnelig er fra 1986, men som nå skjerpes betraktelig inn.

Tidligere var altså ansatte i luft- og sjøfart unntatt fra støynivågrensene, men dette er nå blitt endret på.

EU-direktivet gjør det også slik at grensen for når arbeidsgiveren må sette i verk tiltak er redusert fra 90 til 85 decibel. Når støynivået er på 85 decibel må bedriften anskaffe hørselsvern samt opprette og gjennomføre tiltaksprogram for å redusere støyen. Det nye direktivet er dermed mer forebyggende, samtidig som det tvinger arbeidsgiveren til å sette inn tiltak tidligere.

EUs råd for sysselsetting og sosialpolitikk er også blitt enige om to andre viktige nye direktiv. Det ene gjelder fedres rettigheter når det gjelder tilbakekomsten etter pappapermisjoner, og det andre er at EU-statene nå har blitt enige om en felles forståelse av begrepet seksuell trakassering.

En annen nyhet fra rådet er at medlemslandene skal etablere et organ som skal kunne ta imot og hjelpe arbeidstakere som mener seg diskriminert på grunn av sitt kjønn.

Personvern og cookies