Skal møte en dør – ett velferdskontor

Tekst: Turid Børtnes (2005)

Får statsråd Dagfinn Høybråten det som han vil, skal dagens trygdekontor, arbeidsformidling og sosialkontor erstattes av ett kontor.

Regjeringens forslag om ny arbeids- og velferdsforvaltning, som har vært utredet siden 2001, innebærer ett felles arbeids- og velferdskontor i hver kommune. Her skal innbyggerne kunne henvende seg enten det gjelder statlige tjenester som arbeidsformidling og trygd eller økonomisk sosialhjelp, som fortsatt skal være kommunal.

– Stor utfordring
– Brukerne skal få en person å forholde seg til, men vi kan ikke forvente at alle ansatte skal kunne ta seg av alle saker eller svare på alle typer spørsmål enten det dreier seg om trygderettigheter, arbeidsmarked eller sosialhjelp, sier prosjektdirektør Lars Wilhelmsen i Arbeids- og sosialdepartementet. Utfordringen blir å skape et samarbeid som ivaretar brukernes rettigheter og som tar hensyn til personvernet. Derfor må det avklares i hvilken grad opplysninger kan gis videre fra en instans til en annen. Både informasjonsflyten og personvernet må sikres slik at brukeren får den hjelpen og bistanden vedkommende har behov for. Dette vil nødvendigvis kreve lovendringer, opplyser Wilhelmsen. Systemet har vært prøvd ut i flere kommuner allerede og erfaringene er gode. Saksbehandlerne melder tilbake at de blir nødt til å finne løsninger der og da, «fordi det nå ikke er noe annet sted å sende folk.»

Ingen sies opp
700.000 personer i yrkesaktiv alder står nå helt eller delvis utenfor arbeidslivet med offentlige stønader som viktigste inntekt. Dagens tredelte organisering av velferdsforvaltningen er ikke tilpasset brukernes behov for et helhetlig tilbud. Målet er å få folk raskere tilbake i arbeid eller en raskere avklaring av andre tiltak hvis de ikke kan komme tilbake til arbeidslivet. Den omfattende reformen vil medføre en viss rasjonaliseringsgevinst, men prosjektdirektøren bedyrer at ingen skal sies opp som en følge av omorganiseringen. – Den administrative effekten skal komme brukerne til gode. Det skal skje i form av bedre service, økt oppfølging og bedre måloppnåelse.

Snarlig avklaring
Omorganiseringen innebærer en forpliktende samarbeidsavtale mellom kommune og stat når det gjelder samlokaliseringen av velferdsforvaltningen. Dette samarbeidet vil bli lovpålagt, og langt tettere enn det som for ett år siden ble foreslått av Rattsø-utvalget. Den nye statlige velferdsetaten skal også ta seg av gjennomføringen av pensjonsreformen. Kommunene beholder ansvaret for sosiale tjenester. Valg av organisasjonsmodell blir avklart når saken kommer opp i Stortinget på forsommeren. Siden det var et samlet Storting som ba om å få utredet en felles etat i 2001, er det sannsynlig at tidsplanen holder, selv ved et eventuelt regjeringsskifte. Målet er at arbeids- og velferdskontorene skal være på plass i alle landets kommuner innen 2010. Arbeidsmiljø nr. 4-2005

Personvern og cookies