Sjekk arbeidsmiljøet

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Arbeidsmiljøinstituttet i Danmark (AMI) har kartlagt arbeidsmiljøet i en rekke fag og bransjer gjennom flere forskjellige undersøkelser. Her kan fagforeninger, de som jobber med arbeidshelse og forbygging samt virksomheter og arbeidstakere sjekke hvordan tilstanden er i deres fag.

Kartleggingen tar utgangspunkt i tre ulike undersøkelser. Den ene tar for seg forekomsten av sykdom basert på informasjon om sykehusinnleggelser i enkelte fag og bransjer. Den andre viser arbeidsmiljø og helse blant lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende på grunnlag av et spørreskjema tilover 5.000 personer. Den siste kartlegger det psykososiale arbeidsmiljøet i ulike jobbgrupper.

Praktisk bruk
Disse undersøkelsene kan brukes på flere forskjellige måter, blant annet kan en som er interessert i et bestemt fag finne ut om det har bedre eller dårligere arbeidsmiljø enn andre fag. Resultatene kan også brukes til å sjekke i hvilke fag bestemte sykdommer forekommer ofte eller sjelden. For eksempel kan HMS-personale som har registrert at noen av de ansatte har fått visse plager, undersøke om dette kan ha sammenheng med arbeidsmiljøet. Hvis de går inn på det riktige nettstedet, kan de finne ut om det er mange i det samme faget som har slike lidelser. Er svaret ja, bør arbeidsforholdene undersøkes nærmere. Dersom en arbeidsmiljøkartlegging viser at det er bestemte problemer som går igjen på arbeidsplassen, kan AMIs kartlegging gi en pekepinn om dette er vanlig i bransjen.

Et verktøy
Målgruppen for instituttets kartlegging er det danske arbeidstilsynet, HMS-rådgivere, fagforbund, arbeidsgiverforeninger, HMS-organisasjoner på arbeidsplassene og alle andre som er interessert i arbeidsmiljøforhold. Oversikten over sykehusinnleggelser tar for seg 37 forskjellige faggrupper som hver viser 25 utvalgte sykdommer. Under hvert fag kan en få en oversikt over om omfanget av bestemte sykdommer ligger over eller under gjennomsnittet for yrkesaktive danske menn og kvinner. Siden arbeidsmiljøet er en av de faktorene som har betydning for forekomsten av sykdommer, kan denne oversikten gi et bilde av arten og omfanget av arbeidsmiljøproblemene. Dermed blir det langt lettere å sette inn tiltak på de rette stedene samt finne ut om utviklingen på et bestemt område i virksomheten går i riktig retning.

Manuelle yrker utsatt
Undersøkelsen over forekomsten av sykdom i forskjellige faggrupper viser at det først og fremst er de med tyngre manuelt arbeid som er utsatt. Mannlige håndverkere ligger langt over gjennomsnittet når det gjelder de fleste sykdommer, de har særlig mange innleggelser på grunn av sårskader, hofteslitasje, andre muskel- og skjelettsykdommer, kretsløps- og åndedrettssykdommer. Hos kvinnelige håndverkere finner man stort sett det samme, men med hovedvekt på litt andre sykdommer. Innen landbruk dominerer muskel- og skjelettsykdommer, særlig hofteslitasje, åreknuter og blant kvinner lyskebrokk. Innen bygg, anlegg og transportarbeid er forekomsten av de fleste sykdommer langt over gjennomsnittet, det samme gjelder rengjøring, vakttjenester og telefonsalg. Akademiske yrker drar gjennomsnittet kraftig ned, det samme gjør lederyrker, kontorarbeid og undervisning som dels ligger under og dels på gjennomsnittet for den yrkesaktive befolkningen sett under ett. Opplysningene om de forskjellige undersøkelsene og resultatene, blant annet statistikk over sykehusinnleggelser og yrkesgruppergrupper, ligger på nettstedet ami.dk.

Personvern og cookies