Sjefen kan lese e-posten din

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

Nye forskrifter for e-postinnsyn tillater arbeidsgiver å sjekke de ansattes e-postkasser.

Betingelsen for innsyn er at det er nødvendig for den daglige driften, eller at det er mistanke om at e-postkassen inneholder informasjon om straffbare forhold. – Vi vil gi arbeidstageren en klar beskyttelse mot at arbeidsgiveren urettmessig leser e-posten, samtidig som sistnevntes interesser ivaretas ved at han kan få innsyn når det virkelig er nødvendig, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Må dokumentere grunnlag for innsyn
Arbeidsgiver må dokumentere at det er grunnlag for innsyn, og informere den/de ansatte i forkant om at innsyn vil bli foretatt. Ansatte har rett til å være til stede ved en gjennomgang av e-postkassen. Det skilles ikke mellom innsyn i privat og virksomhetsrelatert e-post fordi dette kan gi grunnlag for svært vanskelige vurderinger. Ofte vil det nettopp være den «private» e-posten arbeidsgiver mistenker inneholder opplysninger om straffbare forhold. Reglene er tenkt å gjelde også på andre områder, som ved innsyn i studenters e-postkasse ved universiteter og høgskoler, og i foreningslivet. – Reglene vil gi forutsigbarhet både for arbeidsgiver og arbeidstaker, noe som har vært et viktig mål med arbeidet, uttaler Grande Røys. – Når arbeidstaker vet hvilke regler som gjelder, kan han/hun innrette sin elektroniske kommunikasjon i samsvar med dette. Før forskriften kan tre i kraft, må forslaget vedtas av Stor­tinget, der det trolig vil bli behandlet i løpet av høsten.

Personvern og cookies