Sjåførene blir presset

(2005)

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), som organiserer sjåfører og mange av dem som arbeider på godsterminaler, har satt i gang et arbeid for å få regulert grensene mellom de to gruppenes arbeidsområder. Forbundet peker på at grensa mellom sjåfør-, terminal- og lagerarbeid viskes ut. Dette innebærer en ekstra belastning for den enkelte sjåfør, det kan være farlig og ikke minst – det representerer lovbrudd. Sjåfører som gjør terminalarbeid i forbindelse med lasting og lossing av gods, utfører gratisarbeid som går ut over deres egen arbeidssituasjon. De får ikke nødvendig hviletid, dette arbeidet går ut over sikkerhet og helse. Sjåførene må gjøre dette fordi terminalene er underbemannet og de ellers ikke klarer å holde de knappe leveringsfristene de er pålagt. NTF krever nå blant annet at alt arbeid på godsterminalene skal utføres av terminalarbeidere, dessuten at kjøre og hviletidene for sjåførene respekteres og overholdes. Videre går forbundet inn for at det opprettes ordninger med regionale verneombud for godstransportsektoren. Arbeidsmiljø nr.6 – 2005

Personvern og cookies