Sikkerhet mot alle odds

Tekst:  Turid Børtnes (2004)
Ekstreme utfordringer! Det er en dekkende karakteristikk av Norsk Hydros gigantutbygging på Sunndalsøra i Møre og Romsdal. Mens det ble produsert aluminium i den ene enden av elektrolysehallen, var rivningsarbeidene i full gang i den andre enden. Produksjonen har hele tiden gått som normalt og økt i løpet av de tre årene utbyggingen har pågått. For sitt sterke fokus på HMS under hele utbyggingen og de positive ringvirkningene det har skapt, er Hydro Projects, SU4 tildelt Arbeidsmiljøprisen for 2004.
– Nå nærmer prosjektet til seks milliarder kroner seg slutten med et skadetall langt under det som er vanlig for bransjen, og Hydro kunne ikke godta et prosjekt med samme skadetall som gjennomsnittet i bygg- og anleggsbransjen. Det ville betydd mange skader på de som jobber her og risiko for dødsulykke i løpet av anleggsperioden, sier HMS-leder Karsten Boe og får full støtte av HMS-koordinator Sivert Rønninghaug.

Satte egne HMS-mål
Resultatet ble at Hydro satte sine egne HMS-mål for prosjektet der måltallet var maksimalt tre fraværsskader pr million arbeidstimer. Landsgjennomsnittet i bygg og anlegg ligger på ca 20 fraværsskader (H-verdi). Status for utbyggingen høsten 2004 er en H-verdi på 1,8. I løpet av anleggsperioden på tre år og 2,7 millioner arbeidede timer har det bare vært fem personskader, to av dem middels alvorlige, de tre andre lettere skader. Ingen har fått varige mén og samtlige er tilbake i arbeid igjen. I løpet av de siste 219 dagene (1. september 2004) har det ikke vært en eneste personskade. For å klare dette har Hydro stilt beinharde sikkerhetskrav til alle kontraktører og leverandører som en betingelse for å få en kontrakt.

5.500 på jobb
– Det har vært en meget krevende oppgave å etablere en felles sikkerhetskultur for alle de som har jobbet på anlegget, sier Rønninghaug. Han har jobbet til sammen 17 år i Hydro Aluminium på Sunndalsøra og har arbeidet med HMS fra starten av prosjektet i 2001. 5.500 forskjellige personer fra mer enn 200 ulike norske og utenlandske selskaper har vært engasjert i prosjektperioden. Nesten tusen av disse har vært fra ulike nasjoner utenom Norden. Det betyr like mange forskjellige sikkerhetskulturer. – Ingen hadde forespeilet seg omfanget av HMS-arbeidet i forbindelse med SU4-utbyggingen. Helt i startfasen av prosjektet var det satt av to halvdagsstillinger til HMS-opplæring, koordinering og inspeksjoner. På det meste har det vært seks personer som har jobbet med dette på full tid. Både Rønninghaug og Boe synes det er svært positivt at det aldri har vært stilt spørsmål ved behovet for ressurser på dette området eller kostnadene det har medført. Sikkerhetsarbeidet har hele tiden hatt full forankring i ledelsen. – Det viser seg at dersom en har orden på sikkerheten, gir det resultater både på kostnader og tidsbruk. Før gikk tid og økonomi foran sikkerhet. Nå vet vi at dette bør snus, settes sikkerhet først, tjener vi det inn på tidsbesparelser og kostnader. Dessuten får det store synergieffekter for oss og for selskapene.

Strengere krav
Svært få av kontraktørselskapene og underleverandørene tilfredsstilte Hydros krav til ledelsessystemer for sikkerhet ved kontraktsinngåelse. Flesteparten av dem representerte også en bransje der en H-verdi på 20 og høyere var vanlig. Selv om mange møtte de offentlige kravene med hensyn til Internkontroll, osv, er Hydrokravene strengere, og kravene som ble stilt i forbindelse med SU4-utbyggingen enda mer skjerpet. Det betydde at kontraktørene måtte opp på et høyere HMS-nivå, noe som har vist seg å få svært positive konsekvenser. Det har ført til at andre bedrifter også har måttet heve nivået for å kunne være med i konkurransen om jobbene og at bedriftene selv står mye sterkere når det gjelder å skaffe seg nye oppdrag, ikke minst innen Hydro-systemet. Et eksempel på de strenge kravene er at myndighetskravene til arbeid i høyden over fem meter skal gjelde fra to meters høyde. Et annet er at ved arbeid i lift skal alle være sikret med sele. – Det siste kravet mente mange var helt unødvendig. Men et halvt år etter at det var innført, ble en arbeider slengt ut av en lift som ble påkjørt. Han hang i selen noen meter over betongdekket. Uten sele hadde det endt fatalt, sier Karsten Boe.

Snu en kultur
HMS-prosedyrer samlet i en håndbok regulerer kravene til hver enkelt leverandør. De må levere en egen HMS-plan som gjenspeiler innholdet i SU4s egen plan for å starte byggearbeidene. Ved dette prosjektet har Hydro selv, gjennom Hydro Projects, rollen som hovedkontraktør på anlegget, noe som betyr at de også styrer arbeidet. Det er ikke lett å få en felles sikkerhetskultur blant over 5.500 kontraktoransatte fra forskjellige land. Mange av de utenlandske selskapene hører hjemme i tidligere østblokkland, slik som Polen og Romania. Men både Boe og Rønninghaug er enige om at disse arbeiderne lojalt har fulgt de anvisninger og krav som er blitt stilt i SU4-prosjektet, de har vært enklere å ha med å gjøre enn ansatte i store vestlige industrinasjoner, slik som Tyskland. – Det nytter ikke å tre noe ned over hodet på folk og tro at det skaper nye holdninger. Vi snakker med folk, ikke til dem, det gjelder å få til en dialog, påpeker Rønninghaug. I tillegg til å sette svært strenge HMS-krav, har det vært tett og intens oppfølging i alle ledd. Linjeledelsen har frontet sikkerhetsarbeidet og satt standarden ute på anlegget. Det er brukt mye ressurser ute i felten. Gjennom å skape lagfølelse og teamarbeid er det etablert en felles forståelse for hva som er akseptabelt nivå på byggeplassen.

Uønskede hendelser
Helt sentrale verktøy er rapportering av uønskede hendelser, sikker-jobbanalyser og system for arbeids- og entringstillatelser. Det vil si et system som sikrer at et arbeid kan startes og utføres på en sikker måte, noe som har vært helt nødvendig når det skal drives anleggsarbeid i en elektrolysehall der det samtidig produseres aluminium. Alle avvik og uønskede hendelser følges opp med tiltak. Rapportering av uønskede hendelser er et vesentlig virkemiddel og de behandles raskt. 90 prosent lukkes med tiltak samme måned som de rapporteres. Ellers holdes det allmøter, seminarer og kampanjer med HMS i fokus. Kåring av månedens bedrift på sikkerhetsområdet har vært svært vellykket, prisen henger høyt og det har medført skarp konkurranse om prisen.

– Kan si stopp
– Vi må holde et konstant trykk på dette, sier Boe. Det gjøres blant annet ved at HMS er første punkt på dagsorden på alle faste møter i prosjektet. Helse, miljø og sikkerhet er sterkt forankret i ledelsen, det gjelder helt til topps i Hydro. Det er heller ikke tilstrekkelig å fokusere kun på påvirkning og holdninger, det må balanseres mot disiplin og straffereaksjoner. Bare 14 dager før Arbeidsmiljø var på Sunndalsøra ble to personer bortvist fra anlegget på grunn av gjentatte brudd på sikkerhetsbestemmelsene. Prosjektet har erfart at det må reageres, ellers får det en signaleffekt som medfører at andre vil gjøre det samme. – Innen offshore brukte de 15 år på å snu en ukultur innen sikkerhet til å bli et forbilde for landbasert virksomhet. Vi fikk bare tre måneder på oss, det har vært litt av en utfordring, mener Karsten Boe. Vi må sette nye standarder, blant annet gi full aksept for at alle kan stoppe det de driver med hvis de føler at det går på sikkerheten og helsa løs. – Målet er at alle våre ansatte, kontraktører og leverandører skal være like sunne og friske når de drar herfra som den dagen de kom. Det handler også om nestekjærlighet, vi skal ta vare på kollegene våre og oss selv, alle har vi en familie å komme hjem til, avslutter Sivert Rønninghaug.

Personvern og cookies