Sikker transport av farlig gods

Tekst: Turid Børtnes (2007)
– Det er ikke farlig i seg selv å transportere farlig gods, men forholdene rundt transporten, slik som andre trafikanter og mangelfull veistandard, kan skape kritiske situasjoner. Det sier transportleder og sikkerhetsrådgiver Lorents Stenseth hos Børstad Transport AS i Stjørdal.
Han får støtte av overingeniør Runar Bjørnsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som viser til at det transporteres flere millioner tonn farlig gods på norske veier hvert år. Selv om mengden stadig øker, har antallet ulykker stort sett ligget på samme nivå de siste ti årene. Problemet er at konsekvensene kan bli store hvis det skulle inntreffe en ulykke.

Erfarne sjåfører
Børstad Transport, som er et av de større selskapene i bransjen, transporterer alle typer farlig gods over store deler av Norge. – Vi kjører alle typer gods i denne kategorien, fra vanlig fyringsolje og bensin til dynamitt, etsende stoffer og gassflasker, opplyser Stenseth. Han er ikke i tvil om at sjåførene er svært oppmerksomme på hva de har i lasten og helt sikkert legger inn ekstra sikkerhetsmarginer ut i fra hva de transporterer. – Våre sjåfører har holdt på med dette i mange år. Det er de mest erfarne som blir satt på transport av gods med høy risiko. De er svært observante, både når det gjelder veiforholdene og trafikken. Vi kan vel si det slik at de ser farer som andre ikke ser.

Strenge regler
Alle sjåførene som driver med slik transport har gått gjennom pålagt opplæring og har kompetansebevis. De har også fått beskjed om å kjøre passivt og holde avstand til andre kjøretøy. I tillegg er de pålagt strenge regler for kjøre- og hviletid som må følges. – Problemet er ofte de andre trafikantenes atferd. De kan skape vanskelige situasjoner fordi de mangler god nok kunnskap om hva det er vi transporterer. I tillegg kan det være dårlig veistandard, for eksempel smale veier, manglende brøyting om vinteren eller glatte veier som ikke er strødd. Stenseth mener at dersom det skulle skje en ulykke, dreier det seg i de aller fleste tilfellene om en vanlig trafikkulykke. Det er svært sjelden det er noen sammenheng med det farlige godset som transporteres. – Hva med lekkasjer? – Det er også svært sjelden det skjer i forbindelse med en ulykke eller selve kjøringen. Vi transporterer jo også mye stykkgods som kan være såkalt farlig. Det kan skje en brekkasje under selve kjøringen, men da er det nesten alltid snakk om så små kvanta at det ikke blir noe spill utenfor selve bilen. Hvis vi ser at noe gods er skadet når vi skal ta i mot det, blir det avvist.

Personvern og cookies