Siemens mot strømmen

Tekst: Grethe Ettung (2011)
Siemens anser ikke 67-åringer som utgått på dato.

Siemens har gitt tydelig uttrykk for at de ønsker å beholde seniorene i bedriften. For å forebygge tidligpensjonering har de iverksatt en rekke seniortiltak, som å heve den bedriftsfastsatte pensjonsalderen fra 67 til 70 år.

Lyst, kompetanse og mulighet

-Vi har behov for den kompetansen seniorene våre sitter inne med, konstaterer Ole Banggren, HR-direktør i Siemens.
Samtidig som det utdannes for få ingeniører til deres bransje, hadde bedriften en snittalder ved pensjonering på 62,8 år. Siemens så at den nye pensjonsreformen inneholdt spennende muligheter både for seniorene og for bedriften, men også et behov for bevisstgjøring av begge parter. Derfor bestemte bedriften seg for tidlig dialog med arbeidstakerne, og å tilrettelegge arbeidsforholdene på en slik måte at flest mulig av dem fikk lyst, kompetanse og anledning til å fortsette i arbeidet.

HR og AMU som pådrivere

Med HR-avdelingen og AMU som pådrivere, ble det nedsatt en prosjektgruppe som skulle utarbeide forslag til Siemens nye livsfasepolitikk. Gruppen tok utgangspunkt i den nye pensjonsreformen, og de konsekvenser den vil medføre.
-Vi fikk mange innspill fra nettverket vårt, forteller Bent Kvande, tillitsvalgt i Siemens og deltaker i prosjektgruppa. Han viser til de mange tillitsvalgte som er lokalisert på ulike steder, men som er flinke til å samarbeide på tvers av avdelingene.
I tillegg til å heve aldersgrensen fra 67 til 70 år, ble forslagene om milepælsamtaler, seniorkurs og kompetanseutvikling iverksatt. Tiltakene fikk førstesideoppslag på bedriftens intranettsider. De ble også presentert på allmøtene. I tillegg fikk målgruppen tilsendt informasjon via mail.

Milepælsamtaler

Milepælsamtaler tilbys etter fylte 55 år og etter fylte 60 år. 55-årssamtalen tar for seg karriereutviklingen de neste ti til femten årene i lys av at man kan jobbe til en er 70.
-Noen synes det var litt tidlig å ha en slik samtale, men da har en jo ennå 15 år igjen i arbeidslivet. Ønsker du å gjøre noe nytt som krever økt kompetanse eller endringer i arbeidssituasjonen, er det riktig tidspunkt å ta opp dette på, kommenterer Banggren.
60-årssamtalen dreier seg om de samme temaene, men med hovedfokus på hvordan de ansatte konkret ønsker å disponere sin senkarriere/pensjonering.
De ansatte samtaler med nærmeste leder. Leder skriver referat fra samtalene og lager en handlingsplan for avtalte aktiviteter, fremdrift og ansvar. De lederne som skal avholde milepælsamtaler får opplæring og veiledning.
-Gjennom samtalene ønsker vi å avdekke hvilke planer og ønsker den enkelte har. Sammen ser vi på muligheter og tilrettelegging. De ansatte skal kjenne seg trygge på at arbeidsgiver vil at de skal stå lenger i jobb. Samtidig bidrar de aktivt til å konkretisere hva som skal til for å få dette til, poengterer Banggren.
-Det å kjenne seg verdsatt og ønsket er svært viktig, legger Kvande til.

Seniorkurs og økt kompetanse

Tredagers seniorkurs tilbys alle medarbeidere det året de fyller 60. Formålet med kurset er å motivere for fortsatt yrkesaktivitet, og gi inspirasjon til en meningsfylt seniorperiode. Erfaringene fra kurset tas med inn i milepælssamtalene.
-En del har med seg ektefelle/samboer på disse kursene, og synes det er en god støtte enten de planlegger å avslutte yrkeskarrieren, trappe ned eller fortsette i jobb.
Når det gjelder kompetanseutvikling er det ledernes ansvar å tilrettelegge for det.
-Men medarbeiderne har også et aktivt medansvar for egen utvikling, presiserer Banggren, og viser til mål og tiltak som avtales i milepælsamtalen og som skal følges opp i handlingsplanen.

Andre goder

To ekstra friuker etter fylte 64 år tilbys de som har full stilling. Fra og med fylte 60 kan to timer i uka benyttes til trening, mot at en trener like mye på fritida. Dette tilbudet gjelder kun de i full stilling. Videre er det tegnet helseforsikring for alle ansatte, og personalforsikringene er utvidet til også å gjelde fast ansatte mellom 67 og 70 år. Det gis full lønn under syk­dom i tilsvarende perioder som NAV refun­derer syke­penger.
Siemens har et sykefravær på 2,04 prosent, noe som tyder på at de ansatte trives på arbeidsplassen.
-Vi er spente på rekrutteringen framover. Om de med noe erfaring vil velge oss med tanke på seniortiltakene vi har iverksatt, avslutter Banggren. //

Så lenge det er morsomt å jobbe

-Så lenge jeg synes arbeidet er morsomt, og helsa holder, så tenker jeg hvorfor ikke, konstaterer Arill Bjarne Kjelle (67), om det å stå i arbeid til fylte 70 år. Selv jobber han som logistikksjef i divisjon IBT, i Siemens.
Kjelle mener det er viktig å vise vilje til fornyelse og til å ta inn ny lærdom hele tiden. Samtidig understreker han betydningen av at det må være lystbetont, og medføre nye muligheter

Personvern og cookies