Sesjoner etter lunsj

Sesjon 5, Syn på sikkerhet – og sikkerhetsledelse -hvor går vi?

HMS-arbeidet står foran et paradigmeskifte hevder Riana Steen, sikkerhetsforsker og førsteamanuensis ved BI. I vår kompliserte verden er det så mange faktorer som spiller inn at det ikke nødvendigvis er noen direkte link mellom årsak og virkning. Tradisjonell risikostyring er ikke lenger nok. Vi trenger å være bedre i stand til å håndtere det ukjente. Hva kan vi lære av det vi gjør alle de gangene det går bra? Hvordan gjør vi dette? Vi har invitert Riana Steen til å gi oss et blikk inn i framtidens risikostyring.

Ifølge arbeidsmiljøloven skal vi ha et arbeidsmiljø som også gir grunnlag for en helsefremmende arbeidssituasjon. Hva er dette, og har dette arbeidet noe til felles med det de fleste tenker på som tradisjonelt «sikkerhetsarbeid»? Hva er i så fall fellesnevnere her? Kari Witsø, HMS verneingeniør og seniorkonsulent ved arbeidsmiljøsenteret, tar oss inn i resonnementer om hvordan vi kan jobbe målrettet, strukturert og

Riana Steen er førsteamanuensis ved BI Stavanger og tilknyttet Institutt for Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Hun har i tillegg en Professor II stilling innen Samfunnssikkerhet ved UiS. Riana er utdannet siviløkonom og har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet. Rianas forskningsområder er innen risikostyring, resilience og virksomhetsstyring

Kari Witsø, HMS verneingeniør og seniorkonsulent Arbeidsmiljøsenteret

 

Sesjon 6, Hovedverneombud som gissel eller influenser?

Hvilken mulighet har Hovedverneombud i norske virksomheter til å ivareta den rollen de er valgt til? Hovedverneombud har tre roller, samordne og dyktiggjøre verneombudene, innflytelse og kontroll med det strategiske arbeidsmiljø arbeidet gjennom Arbeidsmiljøutvalget, samt påse at arbeidsgiver faktiske ivaretar et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte, og bidra med innspill til daglig drift. Har de muligheter til å påvirke og forbedre arbeidsmiljøet slik de ønsker, og dyktiggjøre vernetjenesten til å kunne stå på egne ben? Hilde Hus Svanevik, seniorkonsulent Arbeidsmiljøsenteret, Håkon Eliassen, HVO i TV2, Magnar Liegård Pettersen HVO hos Norske Skog Saugbruks, Anne Berit Lund HVO hos St Olav hospitalet og Lise Moe Kristiansen sentralt HVO i Fredrikstad kommune debatterer dette.

 

Sesjon 7,  Praktisk konfliktløsning.  Hvordan gå frem for å få løsning ved konflikter i arbeidsmiljøet?

Nina Cathrine Berg, organisasjonsutvikler og seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret har i mange år bistått ved konflikter i arbeidslivet. Berg har bakgrunn som statsviter og arbeidslivsforsker, og 30 års erfaring med arbeidsmiljøutvikling.  Hun mener at konflikter (nesten) alltid lar seg løse, at partene selv må gjøre jobben, men at de ofte trenger bistand til å finne ut hvordan de skal gå frem for å få til det.   Hun jobber med en enkel metodikk, med et bevisst forhold til de juridiske rammene på jobben, rolleklarhet og med søkelys på gjennom samtaler å kartlegge hva partene trenger fra hverandre for å kunne samarbeide og om det er realiserbart. Nina vil i tillegg til å gi en «oppskrift» over hvordan gå frem, gå gjennom arbeidsgivers, leders, tillitsvalgte og verneombudenes rolle i forbindelse med konflikter.

 

Personvern og cookies