Ser ikke på alder som svekkelse eller sykdom

Tekst: Grethe Ettung (2011)
Dyktige ledere tilrettelegger for de som ønsker å gjøre en god jobb.

– Det er nødvendig med mer kunnskap om seniorer i lederopplæringen, mener direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk (SSP).

Ikke så opptatt av alder
Østerud mener at forskningsrapporten ”Tid for lederskap” (Mykletun og Furunes, Universitetet i Stavanger) bekrefter det mange av oss kanskje allerede vet: ledere som lykkes med å beholde motiverte og kompetente seniorer lenge i arbeidslivet, er egentlig ikke så opptatt av alder.
– Dyktige ledere ser ikke på alder som svekkelse eller sykdom, men er mer opptatt av å tilrettelegge og utvikle friske medarbeidere som ønsker å gjøre en god jobb. Ledere som tenker på denne måten opplever at god seniorpolitikk går hånd i hånd med god personalpolitikk for øvrig.

Unibuss – godt eksempel
Østerud trekker fram Helge Leite, leder i Unibuss AS, som et godt eksempel i så måte. Unibuss lyktes både med å øke pensjoneringsalderen med hele åtte år, og samtidig halvere sykefraværet (2002 -2009). Her var det hovedfokus på langtidsfriske, nærvær og seniorer som en viktig ressurs for selskapet.
– Flere bør tenke som Unibuss, sier hun.
– Vi i SSP retter oppmerksomheten mot hvor viktig lederens rolle er, når det gjelder målsettingen om å øke yrkesaktiviteten blant eldre arbeidstakere.

Nytt pensjonsregelverk
– Veldig mange er opptatt av hvordan nytt pensjonsregelverk vil påvirke folk til å stå lengre i arbeid. Vi presenteres for regnestykker som sier noe om hva som lønner seg, og hvor mye høyere pensjonen din blir om du jobber ett, to eller tre år lenger. Det er bra at vi har et pensjonsregelverk som legger til rette for at det skal lønne seg å jobbe.
– Vi tror imidlertid at økonomi alene ikke er bestemmende for når du velger å pensjonere deg. Det aller viktigste er hvordan du har det på jobben. Her er lederens adferd og holdninger av stor betydning. Blir du som senior sett og inkludert, og har du en leder som gir uttrykk for at du er viktig for virksomheten?

Ledere må gi handlingsrom for seniorpolitikk
– Vi vet at mange virksomheter ikke har seniorpolitikk som en integrert del av personalpolitikken, og at mange ledere ikke gis tilstrekklig handlingsrom for seniorpolitikk. I noen tilfeller kan også lederen faktisk være en del av problemet pga myter og negative holdninger til eldre.
Østerud mener det fortsatt er mye ugjort når det gjelder sammenhengen mellom ledelse og seniorpolitikk. Kunnskap om dette må få en naturlig plass i lederopplæring og lederopplæringsprogrammer. Virksomheter må gi ledere handlingsrom for seniorpolitikk, og alle virksomheter som har en personalpolitikk: her bør det også stå noe om seniorpolitikk.
– Ledere som jobber systematisk med seniorpolitikk oppnår ofte andre positive resultater for virksomheten som for eksempel redusert sykefravær og økt trivsel for alle uansett alder.

 

(Kilde: Senter for seniorpolitikk – SSP/idèbanken)

Personvern og cookies