Seniorer mest produktive

(2004)

 

Den fysiske belastningen ved arbeid ved dataskjerm påvirkes av arbeidsteknikk. Samtidig er det en sammenheng mellom arbeidsteknikk og psykososiale faktorer som høye krav, opplevelse av høy muskelspenning og følelsesmessig stress. 

Det viser en undersøkelse ved det svenske Arbetslivsinstitutet omtalt av nettsidene til Statens arbeidsmiljøinstitutt. En del av prosjektet viste at personer som har dårlig arbeidsteknikk hadde høyere muskelbelastning i skulderen og underarmsmuskulaturen på den siden der de hadde datamusa enn personer med god teknikk. Men en annen studie viste også at høy muskelaktivitet i skuldermuskulaturen (kappemuskelen) på den siden som ikke behandlet datamusa hadde sammenheng med mye følelsesmessig stress og høy opplevd muskelspenning. Myndigheter og viktige arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner har gått sammen om et prosjekt som skal redusere antallet kvinner i deltidsstillinger. 600.000 nordmenn jobber deltid, de fleste kvinner og det koster arbeidsgiverne, samfunnet og kvinnene selv dyrt. 15 kommuner er plukket ut for å få Norge ned fra verdenstoppen i antall deltidsstillinger. Deltidsansatte er dyrere for arbeidsgiverne, det bidrar til lavere pensjon og utilstrekkelig lønnsinntekt og går ut over arbeidsmiljø og de tjenestene som skal leveres. Flere tiltak skal prøves ut, blant annet ønsketurnus, der de ansatte selv får velge vakter. Det er prosjektleder Nina Amble ved Arbeidsforskningsinstituttet som skal lede forskningsprosjektet. Bak står Kommunenes Sentralforbund, LO kommune, YS kommune, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon (UHO) og Sosial- og helsedirektoratet. Prosjektet skal vare til mars neste år og har fått en kostnadsramme på to millioner kroner, skriver VG.

En stor undersøkelse i Norge, Danmark, Sverige og Finland blant ansatte i 300 ingeniørbedrifter viser at nordiske senioringeniører på 55 år og mer er blant dem som sørger for størst omsetning på arbeidsplassen. Seniorene på 55+ oppnår nest høyest plassering med en årlig omsetning på ca 600.000 danske kroner. Den mest produktive gruppen er ingeniører i alderen 35 – 44 år med en omsetning som er om lag 100.000 kr høyere, skriver Senter for seniorpolitikk på sin nettside. Rapporten viser også at arbeidsgivernes utgifter er minst for den høyeste aldersgruppen. Aldersgruppen 55 pluss koster minst i videreutdanning, dyrest er den yngste arbeidskraften. Men også sykefraværsutgiftene går ned, seniorene har i gjennomsnitt færre sykedager enn yngre kolleger. 55 + koster årlig bare 70 prosent av 25- 34-åringenes fravær.
Fra 1. juni ble alle serveringssteder her i landet røykfrie. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) vil undersøke om dette har noen effekt på personalet på serveringsstedene. Som kjent ble lovendringen innført for å beskytte arbeidstakerne mot passiv røyking i arbeidstiden. Det er liten dokumentasjon på effekten av et totalforbud mot røyk på serveringssteder, skriver nettstedet til STAMI. Nå skal 20 serveringssteder i Oslo og Akershus med 70 – 80 ansatte undersøkes. Biologiske markører for nikotin skal kartlegges og lungefunksjonen skal undersøkes. Innsamling av data foregår i to perioder, første gang i mai før røykeforbudet kom, den neste blir i september/oktober.
En undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), som er omtalt på deres nettsider, viser at bønder samlet sett synes å ha en viss beskyttelse mot utvikling av astma, både atopisk astma og ikke-atopisk astma. De som driver med dyreproduksjon, er beskyttet mot atopisk astma. Risikoen for ikke-atopisk astma derimot er større hos bønder som har dyr. Eksponering for giftstoffer fra bakterier og soppsporer i landbruket er trolig forklaringen. Nyere studier synes å vise at barn som vokser opp på gård, er delvis beskyttet mot utvikling av atopi og astma. Andre undersøkelser av voksne bønder, har vist både mer og mindre astma enn ellers i befolkningen.

Personvern og cookies