Seks-timersprosjekt i Kristiansand

Tekst: Vemud Jensen (2005)
Politikerne i Helse- og sosialstyret i Kristiansand vil prøve ut seks-timersdag i omsorgen.
Rett før sommerferien besluttet Helse- og sosialstyret i Kristiansand at de vil sette i gang forsøk med seks-timersdag i kommunen. – Vi har satset mye på å få ned sykefraværet. I tillegg er det mange små deltidsstillinger innenfor omsorgen som vi gjerne skulle hevet stillingsbrøken på. Seks timers arbeidsdag tror vi kan bedre dette, sier ordfører i Kristiansand kommune, Jan Oddvar Skisland. KrF-ordføreren tror også et slikt tiltak kan være heldig for arbeidet med likestilling innenfor sektoren.

Etter nyttår
Men det er langt frem. I disse dager settes det ned en arbeidsgruppe med representanter fra kommunen og arbeidstakerorganisasjonene. I løpet av høsten skal de legge frem forslag for politikerne om hvordan et slikt forsøk kan gjennomføres. Først etter nyttår kan de første pleierne få prøve seg på seks timers arbeidsdag. – Vi ønsker å prøve dette ut i litt større skala. Hvis arbeidstakerne er fornøyde og vi oppnår de effektene vi er ute etter, vil vi utvide ordningen, sier ordføreren.

Få klare svar
Kristiansand kommune er ikke de første som prøver seks timers arbeidsdag i pleie- og omsorgstjenesten. Fra 1995 til 1997 ble det gjennomført et forsøk i Oslo kommune. Ansatte ved et sykehjem og i Hjemmetjenesten fikk redusert den daglige arbeidstiden til seks timer i 22 måneder. Formålet med forsøket var å redusere sykefraværet. I tillegg ønsket kommunen også å få belyst spørsmål knyttet til sysselsetting, likestilling og småbarnsforeldres vanskelige hverdag. Forsøket ble siden evaluert av Fafo-forsker Torkel Bjørnskau. Evalueringen ga få klare svar på effektene av seks-timersdagen. Sykefraværet endret seg i liten grad. Det var også vanskelig å finne klare mønstre i hva forsøkspersonene brukte den frigjorte tiden til. Men de ansatte var stort sett svært tilfredse med ordningen. De mente de fikk bedre kontakt med pasientene, fikk økt overskudd og at de fikk bedre mulighet til å bestemme eget arbeidstempo. Det virket derimot ikke som pasientene merket den helt store forskjellen under forsøksperioden. Ledelsen ga uttrykk for at seks-timersdagen førte til mer arbeid for dem, både fordi antall personer de skulle lede var økt, og det ble mer papirarbeid. Det ble også vanskeligere å samle folk til møter, men mange i ledelsen trakk frem at ordningen er gunstig for eldre slitne medarbeidere og småbarnsforeldre. Arbeidsmiljø nr. 5-2005

Personvern og cookies