Seks timer i Trondheim 22

Tekst: Vemund Jensen (2005)

Bystyret i Trondheim har vedtatt å utrede mulighetene for å sette i gang forsøksprosjekter med seks-timersdag. De gjør dette med ønske om å bedre de ansattes arbeidsmiljø og forhåpentligvis kunne senke sykefraværet. – Det vil være snakk om forsøk i de fysisk mest belastende jobbene. Barnehager, helse og velferd er nok det mest sannsynlige, sier Trondheims ordfører, Rita Ottervik (Ap). Men først ut er trafikkbetjentene i kommunen. Styret i Trondheim parkering vedtok nylig å utrede en forsøksordning med seks-timersdag for sine betjenter. Ordningen skal vare ett år og trer i kraft fra juni 2006. Hvordan ordningen rent praktisk skal fungere, er klart i mars neste år. Ordføreren tror ikke en innføring av seks-timersdag i kommunen vil koste for mye. – Vi må selvfølgelig sette av en god del penger i starten, men de sparer vi nok inn etter hvert. På lang sikt tror jeg dette er et prosjekt som kommer ut i null, sier Ottervik. Seks-timersprosjektet er ennå kun i startfasen. – Finansieringen er den store utfordringen, for det kommer til å koste mer penger enn det vi bruker nå. Men vi håper å spare inn en god del gjennom lavere sykelønnsutbetalinger. I tillegg har vi mange praktiske utfordringer å løse, blant annet hva som skal skje med skiftordninger, hvis det blir seks-timersskift, sier kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim kommune, Elin Rognes Solbu. Hun håper kommunen skal ha flere konkrete prosjekter ferdig utredet i løpet av neste år.

Støtte fra regjeringen
Kommunen kan muligens få økonomisk støtte til forsøkene fra statlig hold. Fornyingsdepartementet har nå bestemt at de vil bruke ti millioner kroner til å forberede forsøk med seks timers arbeidsdag i 2006. Midlene vil bli brukt til forsøk og forskning på seks timers arbeidsdag i statlige virksomheter. Regjeringen ønsker å klargjøre de makroøkonomiske konsekvensene av en eventuell reduksjon i normalarbeidstiden. Blant annet skal virkningene av redusert arbeidstid vurderes opp mot målet om flere i arbeid, nedgang i sykefraværet, økt trivsel og produktivitet og utsikter til å være i jobb fram til pensjonsalder. Kostnadene for arbeidsgiver blir også tatt med i vurderingen. – Nærmere planlegging av forsøket vil skje i samarbeid med partene i arbeidslivet, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

LO-vedtak om forsøksprosjekt
LOs sekretariat har vedtatt å etablere et forsøksprosjekt med seks-timersdagen frem mot LO-kongressen i 2009. – Ved å gjennomføre forsøk på seks timers arbeidsdag og 30 timers uke, ønsker vi å få vurdert hvilke positive og negative virkninger det vil ha på forholdene i bedriften, både for de ansatte, men også for bedriftens produktivitet, sier LOs 2. nestleder Geir Mosti, som også er ansvarlig for prosjektet. Han ønsker også å undersøke de samfunnsmessige virkningene og hva seks-timersdag gir av likestillingseffekter. Foreløpig er 500.000 kroner avsatt for 2006. Innen 15. juni 2006 skal bedrifter være rekruttert til prosjektet som ledes av rådgiver Grethe Fossli.

Positive til seks timer
Sentio har gjennomført en undersøkelse som viser at nesten halvparten av arbeidstakerne i Norge er positive til å erstatte dagens 7,5 timers arbeidsdag med seks-timersdag i en toskiftsordning. Deltagerne i undersøkelsen fikk skissert denne skiftordningen: Formiddagsvakten fra klokken 06.00 til 12.00, og ettermiddagsvakten fra klokken 12.00 til 18.00. Ordningen innebærer bytte av vakt annenhver dag eller annenhver uke. Kvinner er litt mer positive til ordningen enn menn. Mest positive er unge under 30 år (53,3 prosent ja) og skiftarbeidere (59,7 prosent ja). Arbeidsmiljø nr. 8-2005

Personvern og cookies