Seks av ti gravide sykmeldes

Tekst: Grethe Ettung (2010)

 

Tilrettelegging på arbeidsplassen vil bidra til færre sykmeldinger. 

– Mye av sykefraværet blant gravide kunne vært unngått, sier direktør Erik Oftedal i NAV.
Han viser til at nærmere seks av ti av kvinnene som var gravide i 4. kvartal 2008 hadde minst ett legemeldt sykefravær. Til sammen førte dette til 519.500 tapte dagsverk.
– Det er grunn til å tro at sykefraværet blant gravide kan reduseres kraftig med riktig tilrettelegging, noe arbeidsgiver plikter å gjøre. Mange vil kunne tilrettelegge basert på informasjon på www.nav.no . Er det større utfordringer, kan IA-bedrifter få bistand fra arbeidslivssentrene, sier Oftedal.

Har lyktes i nord
Sør-Troms HMS-tjeneste har i et samarbeidsprosjekt med NAV Harstad forsøkt å gjøre noe med det høye sykefraværet blant gravide. I medlemsbedriftene har de klart å redusere fraværet med nesten 14 uker, det vil si om lag 85 prosent, ved å satse på bedre tilrettelegging for gravide.
Målet med prosjektet har vært å oppnå økt kunnskap og forståelse for gravides arbeidssituasjon og utarbeide retningslinjer for gravide arbeidstakere. Ved å gi ledere økt kompetanse om betydningen av tilrettelegging for gravide, har sykefraværet gått ned.

Jordmor – en ressurs
 Resultatene fra prosjektet har vist at det er enkle tiltak som skal til for å skape et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø for den gravide og barnet i magen. For å kunne opprettholde et lavt sykefravær blant de gravide er det viktig for virksomhetene å ha fokus på tilrettelegging, og tilgang på kompetanse i forhold til gravide i jobb. Dette er det mulig å oppnå ved å ansette en jordmor i bedriftshelsetjenesten. Med en bred faglig kompetanse vil BHT kunne tilby en mer helhetlig ivaretakelse.

Sykefravær blant kvinner og menn
 Kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle aldersgrupper fra 20 til 69 år, og spesielt i aldersgruppa 25–39 år. Sykefravær under svangerskap er en viktig forklaring på det høye sykefraværet blant kvinner, og forklarer nesten halvparten av kjønnsforskjellen i aldersgruppa 20-39 år.

Yngre gravide har høyere sykefravær
Nye tall fra NAV øker kunnskapen om hva som karakteriserer sykefravær blant gravide. Hver sykmelding blant gravide arbeidstakere i 4. kvartal 2008 medførte i gjennomsnitt 21 tapte dagsverk. Tallene viser også at yngre gravide har høyere sykefravær enn eldre gravide, samt at fraværet er høyest mot slutten av svangerskapet.
– Aldersforskjellen i sykefraværet blant gravide kan forklares med at yngre gravide i større grad jobber i yrker hvor sykefraværet generelt er høyt, sier Oftedal. Eksempler på slike yrkesgrupper er barne- og ungdomsarbeidere, pleie- og omsorgsarbeidere og butikkmedarbeidere.

Personvern og cookies