Seks av ti gravide sykmeldes

Tekst: Grethe Ettung (2010)

 

– Mye av sykefraværet blant gravide kunne vært unngått. Tilrettelegging på arbeidsplassen vil bidra til færre sykmeldinger, sier direktør Erik Oftedal i NAV.

Han viser til at nærmere seks av ti av kvinnene som var gravide i 4. kvartal 2008 hadde minst ett legemeldt sykefravær. Til sammen førte dette til 519.500 tapte dagsverk.
– Arbeidsgiver plikter å legge til rette for gravide på arbeidsplassen. Er det større utfordringer, kan IA-bedrifter få bistand fra arbeidslivssentrene, sier Oftedal.

Har lyktes i nord

Sør-Troms HMS-tjeneste har i et samarbeidsprosjekt med NAV Harstad forsøkt å redusere det høye sykefraværet blant ­gravide. I medlemsbedriftene har de klart å få ned fraværet med nesten 14 uker, det vil si om lag 85 prosent, ved å satse på bedre tilrettelegging.
Målet med prosjektet har vært å oppnå økt kunnskap og forståelse for gravides arbeidssituasjon og utarbeide retnings­linjer for gravide arbeidstakere. Ved å gi ledere økt kompetanse om betydningen av tilrettelegging for gravide, har sykefra­været gått ned.

Jordmor – en ressurs

Resultatene fra prosjektet har vist at det er enkle tiltak som skal til for å skape et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø for den gravide og barnet i magen. For å kunne opprettholde et lavt sykefravær, er det viktig for virksomhetene å ha fokus på tilrettelegging, og tilgang på kompetanse i forhold til gravide i jobb. Dette er det mulig å oppnå ved å ansette en jordmor i bedriftshelsetjenesten. Med en bred faglig kompetanse vil BHT kunne tilby en mer helhetlig ivaretakelse.

Yngre gravide har høyere sykefravær

Nye tall fra NAV øker kunnskapen om hva som karakteriserer sykefravær blant ­gravide. Hver sykmelding blant gravide arbeidstakere i 4. kvartal 2008 medførte i gjennomsnitt 21 tapte dagsverk. Yngre gravide har høyere sykefravær enn eldre gravide.
– Aldersforskjellen i sykefraværet blant gravide kan forklares med at yngre gravide i større grad jobber i yrker hvor sykefraværet generelt er høyt, sier Oftedal. Eksempler på slike yrkesgrupper er barne- og ungdomsarbeidere, pleie- og omsorgsarbeidere og butikkmedarbeidere.

Personvern og cookies