Seier for løsmedarbeiderne

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Høyesterett har slått fast at bedrifter ikke kan operere med tilkallingsvikarer i det uendelige. I en fersk høyesterettsdom viser retten til arbeidsmiljøloven og fastslår at arbeidsgivere ikke kan erstatte et fast bemanningsbehov med vikarer.
Saken dreier seg om en ambulansesjåfør med full opplæring som arbeid­­et som tilkallingsvikar for Ullevål sykehus i godt over ett år. Da ville sykehuset avslutte arbeidsforholdet, men sjåføren mente han hadde krav på fast ansettelse. Han hadde arbeidet i nesten halv stilling i 14 måneder.

Fast ansettelse
Saken har gått i både tingretten og lagmannsretten, der vikaren tapte begge steder. Saken ble anket til Høyesterett som konkluderte med at sjåføren hadde krav på fast tilsetting. Retten la særlig vekt på at et stabilt og fast arbeidsbehov ikke skal dekkes med vikarer og midlertidig ansatte, men med større grunnbemanning, skriver Journalisten.no som omtaler høyesterettsdommen. Tilkallingsvikarer er arbeidstakere som kalles inn på kort varsel for å fylle huller i vaktplaner eller ved andre behov. Denne måten å dekke inn manglende arbeidskraft på er særlig vanlig i helse- og omsorgssektoren og i mediene.

Utbredt praksis
Det var nettopp dette sykehuset påberopte seg, de anførte at det var lang tradisjon i helsevesenet for å bruke tilkallingsvikarer. Dette er en ordning som er fleksibel og hensiktsmessig for arbeidsgiveren og som har fungert godt i mange år. Men Høyesterett er ikke enig, i dommen pekes det på at arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern for arbeidstakerne ikke kan settes til side av en utbredt praksis. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vikarbruken har økt kraftig i arbeidslivet de siste årene. I media er det også svært vanlig å bruke tilkallingsvikarer, en undersøkelse våren 2005 viste at 17,5 prosent av journalistene i Oslo ikke hadde fast stilling, men gikk i vikariater eller på midlertidige kontrakter.

Personvern og cookies