– Satser videre på elektroniske verktøy

(2003)
– Klarer bedriften din å hente ut det beste fra alle medarbeiderne og få med seg det verdiskapningspotensialet som ligger i en godt fungerende virksomhet og engasjerte arbeidstakeres innsats?
Leder for opplæringsavdelingen ved Arbeidsmiljøsenteret, Petter Wildhagen vil særlig fremheve de to databaserte produktene God Bedrift og Sikker Bedrift i forbindelse med at kurskatalogen for 2004 er klar.
Oppfølging viktig
-Katalogen vår inneholder kurs og andre tilbud som gir all den basisopplæring som er nødvendig i arbeidslivet når det gjelder arbeidsmiljø. Det er en bærebjelke i opplæringsvirksomheten. Men i tillegg satser vi på å videreutvikle de elektroniske verktøyene, på dette området har det skjedd mye den siste tiden, sier Wildhagen. Dataverktøyet God Bedrift er et web-basert kartleggingsverktøy som fokuserer både på virksomhetenes potensiale og arbeidstakernes opplevelse av arbeidsmiljøet. Der ligger det store muligheter for å skape gode miljøer og mange penger å spare. Sikker Bedrift gir virksomhetene mulighet til å forebygge tap av helse, miljø og materielle verdier. Slike tap spiser fort opp fortjenesten i et marked med knappe marginer. Skader og sykdom forårsaket av belastninger påfører også ansatte i bedriftene og menneskene rundt lidelser og plager. Felles for begge verktøyene er at de gir en unik mulighet til å følge opp både hendelser og medarbeidere i ettertid, for eksempel ved sykdom. Etter de siste forandringene i arbeidsmiljøloven er det lagt større ansvar på arbeidsgiverne når det gjelder å følge opp den slags hendelser.

Spennende konferanser
Arbeidsmiljøsenteret kommer til å arrangere to spennende konferanser som griper rett inn i de mest aktuelle problemområdene i dagens arbeidsliv. Når utkastet til ny arbeidslivslov foreligger på nyåret, blir det arrangert en konferanse med sentrale aktører innen politikk og arbeidsliv om dette temaet. Som kjent har turbulensen rundt lovutvalget ført til at arbeidsgiverorganisasjonene trakk seg i protest tidligere i høst. De er nå på plass igjen i utvalget, men det knytter seg stor spenning til hvilken betydning utvalgets arbeid vil få for det fremtidige arbeidslivet i Norge. Den andre konferansen tar opp et tema som enkelte ganger kan gå på livet løs, det er mobbing på arbeidsplassen. Grunnopplæring i arbeidsmiljø er basis i opplæringstilbudet, det gir en grundig innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer for virksomheten og den enkelte medarbeider. I tillegg er det kurs for hovedverneombud, i praktisk konflikthåndtering, hvordan skape et godt psykososialt arbeidsmiljø, endringsvegring og endringsvilje og oppfølging av sykefravær for å nevne en del av tilbudene i katalogen.

Personvern og cookies