– Sats mer på psykologtjenestene

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Psykiske helseplager er snart folkesykdom nummer en i Norge. Regjeringen har nå bevilget 20 millioner kroner til psykisk helsearbeid i kommunene.

Satsing på forebygging, lav terskel til psykologhjelp uten henvisning og nærhet til psykiske helsetjenester i kommunene er Norsk Psykologforenings oppskrift på en bedre folkehelse på dette området. Nå ser det ut til at regjeringen vil satse på det samme.

Rekruttering

– Det er ikke gjort mye for voksne med lettere og moderate psykiske helseplager her i landet tidligere. Dette er lidelser som lett kan bli kroniske hvis det ikke blir satt inn tiltak ganske raskt. De som er rammet, kan falle helt ut av arbeidslivet, sier fagsjef Anders Skuterud i Psykologforeningen. Foreningen hilser derfor regjeringens tiltak velkommen, men de frykter at det ikke satses nok på rekruttering av psykologer. Det er i dag ifølge NAV 300 ledige psykologstillinger, og det bør utarbeides en strategi for å øke utdanningskapasiteten for psykologer ved norske universiteter.

Lavterskel tilbud

Noen kommuner har allerede på eget initiativ bygget opp et lavterskel psykologtilbud. Der dette kombineres med nye behandlingsmetoder med stor vekt på mestring og her og nå-situasjonen, har en fått gode resultater der det har vært prøvet ut. Pasientene kommer raskere tilbake til en normal situasjon i arbeidslivet og de fungerer langt bedre sammen med familie og i andre sosiale sammenhenger. En stor undersøkelse i regi av Psyko­log­foreningen for noen år siden viste at de fleste ville ha et hjelpetilbud direkte gjennom psykolog. De opplevde dagens ordning med bruk av fastlegen ved psykiske plager som lite tilfredsstillende. Lettere psykiske lidelser er i dag ansett som de raskest voksende helseplagene i den vestlige del av verden. Verdens Helse­organisasjon antar at psykiske plager innen noen år vil utgjøre det største helseproblemet i vesten. Særlig blir unge voksne rammet. Blant personer i alderen 20 – 40 år er psykiske plager den viktigste årsaken til sykmeldinger og uføretrygd.

Personvern og cookies