Sanksjoner mot mobberne

Tekst: Paul Norberg (2009)

Når mobbing skal bekjempes, er det nødvendig å klargjøre hva slags atferd som ikke aksepteres.  Arbeidsgivere må være tøffe nok til å gjennomføre sanksjoner mot dem som mobber og trakasserer kolleger.

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen sier til Arbeidsmiljø at det er gjort to evalueringer av Arbeidstilsynets prosjekt ”Jobbing uten mobbing”, og at evalueringene viser at prosjektet holdt et høyt faglig nivå. Men statsråd Andersen bør ikke si seg fornøyd med gode evalueringer. Den viktigste oppgaven gjenstår; å få arbeidsgiverne til å ta mobbing på alvor. Det innebærer handlingsprogram som beskriver hva slags atferd som ikke aksepteres, og som opplyser klart og tydelig om hvilke sanksjoner mobbing og trakassering av kolleger vil medføre.
Hvis det ikke finnes sanksjonsmuligheter mot mobbere, er det sannsynlig at tilstanden på norske arbeidsplasser forblir som før. Disiplinære reaksjoner bør uttrykkes i et handlingsprogram, og kan være advarsler, omplasseringer, degradering eller i ytterste konsekvens; avskjedigelse. Svært alvorlige tilfeller bør også kunne føre til anmeldelser.

Gode verktøy
Det er likevel ingen grunn til å kaste barnet ut med badevannet. Evalueringene viser nemlig at verktøyene som ble utviklet gjennom prosjektet, er gode for å forebygge og håndtere mobbeproblemer.
Slike positive tilbakemeldinger viser at det faktisk er mulig å lage verktøy som tilfredsstiller kravene til psykososialt arbeidsmiljø, slik disse er utformet i arbeidsmiljølovens § 4-3.
Men fra å være et vellykket prosjekt til å bli en viktig faktor for å bedre arbeidsmiljøet på arbeidsplassene, er det et langt sprang.

Opplæring og ansvarliggjøring
I forrige nummer av Arbeidsmiljø slo professor Ståle Einarsen et slag for innføring av handlingsprogram. Opplæring og ansvarliggjøring er helt sentrale faktorer i slike program.
Han mener at virksomhetene har behov for mer trening i konflikthåndtering, samt opplæring i hvordan man gjennomfører en faktaundersøkelse i forbindelse med anklager om mobbing.
– På samme måte som det finnes prosedyrer for arbeidsulykker, vold og trusler i arbeidslivet, bør arbeidsgivere og arbeidstakere sammen lage systemer for håndtering av mobbesaker, sa Einarsen.
Her er han ved kjernen i spørsmålet om hvordan trakassering og utilbørlig opptreden skal håndteres. Hvis ikke arbeidsgivere er villige til å gjennomføre skarpe handlingsprogram mot mobbing på arbeidsplassene, hjelper det fint lite å ha et lovverk som beskytter dem som blir utsatt for mobberne.

Personvern og cookies