Sandmann på overtid

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Utvalget som skal utrede spørsmål om sykefravær og uføretrygd har fått utsatt innstillingsfristen sin med tre og en halv måneder. Fylkesrådmann Matz Sandman, som leder utvalget, bekrefter at det er partene i arbeidslivet som har bedt om utsettelsen.

Sykefraværsutvalget ble satt ned våren 1999 og det var da meningen at arbeidet skulle være ferdig 1. juni i år. Nå er fristen forlenget til 15. september.

– Hvorfor har dere ikke har klart å holde tidsrammen?

– Det ligger ingen dramatikk i utsettelsen, men dette handler om det heteste politiske temaet på lang tid. Bare til uføretrygd i 1999 oversteg utbetalingene 28 milliarder kroner, og vi skal både utrede uførepensjon, sykelønnsordningen og yrkesmessig attføring. Da er det ikke underlig at vi trenger litt tid for å komme frem til en innstilling.

Det er representantene for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene som har bedt om utsettelsen. Det skyldes dels selve temaet og dels tariffoppgjøret og arbeidskonfliktene i vår som har tatt mye tid og oppmerksomhet, sier Mats Sandman, som regner med å overholde den nye tidsfristen.

 

– God tone

Utvalget, som teller 20 medlemmer, er bredt sammensatt med representanter fra alle de store fagorganisasjonene, NHO, bransjeforeninger, Kommunenes Sentralforbund, funksjonshemmedes organisasjoner og det offentlige med blant annet Rikstrygdeverket, fire departement og universitetene i Oslo og Bergen.

Det har vært spekulert en god del på om årsaken til at utvalget trenger lenger tid kan være uenighet om blant annet ny sykelønnsordning, men dette vil verken Sandmann eller andre i utvalget bekrefte.

Utvalgets sekretær, rådgiver Grethe Hammarquist i Sosial- og helsedepartementet sier at stemningen og tonen i utvalget er svært god, men at det tar å finne løsninger som det er bred enighet om.

 

Vagt mandatet

Den sterke økningen i sykefraværet og tilgangen på nye uførepensjonister skaper problemer både for velferden og for statens økonomiske handlefrihet, mente sosial- og helsedepartementet da utvalget ble satt ned i fjor. Det som bekymrer mest er at økningen av uføre er spesielt stor blant kvinner og unge mennesker.

I mandatet heter det at utvalget skal vurdere om en bør ha kvantifiserte mål for redusert sykefravær.

Mandatet ellers går blant annet ut på å gjøre rede for årsakene til økningen i sykefravær og uførepensjon. Videre skal utvalget kartlegge den sosiale og samfunnsøkonomiske rollen som folketrygdens ordninger for sykelønn, rehabilitering, attføring og uførepensjon spiller, og se på behovet for endringer i disse ordningene.

Tiltak og regelendringer som er satt i verk for å redusere sykefraværet skal vurderes, både i Norge og andre aktuelle land. Forhold i arbeidslivet trekkes også inn, blant annet bedriftenes ansvar for helse, miljø, sikkerhet, sykefravær og arbeidstilknytning.

Personvern og cookies