Sammen mot mobbing

Tekst: Grethe Ettung (2006)

 

Et anonymt brev med sjikanerende innhold dumpet ned i postkassen til en av de ansatte ved Peterson Linerboard A/S i Moss. – Det var en meget stygg sak, sier bedriftssykepleier Kjersti Thomassen. Den ble opptakten til prosjektet «Mobbing på arbeidsplassen – hvordan kan det oppdages og forebygges?» 

Mottakeren av brevet tok straks kontakt med ledelse og bedriftssykepleier. Bedriften meldte saken til politiet, men den ble henlagt.
– Jeg har brukt dette brevet som et eksempel når jeg har snakket om mobbing på arbeidsplassen, både internt og eksternt, forteller Kjersti Thomassen.
Både mottakeren av brevet og ledelsen har bifalt dette fordi de synes det er viktig å få belyst problemet.

Storfamilie
Peterson er en bedrift som tidlig satte temaet mobbing på agendaen.
– Vi startet opp i -89 med to medlemskurs som omhandlet det psykososiale arbeidsmiljøet, etter hvert utkrystalliserte temaet mobbing seg, forteller fagforeningsleder Willy Josefsen.
Kursene var åpne for alle og oppmøtet var godt.

– Vi sier ifra ved uakseptabel oppførsel, sier hovedverneombud Tom Larsen og fagforeningsleder Willy Josefsen.
– Vi var opptatt av å forebygge mobbing, lære om hvilke signaler vi skulle være oppmerksomme på. Vi var veldig klare på at utøvere av mobbing ikke hadde noe på Peterson å gjøre. Her hadde vi ledelsen med oss fra første stund.
Tom Larsen, hovedverneombud, forteller om et tøffere miljø for noen år tilbake.
– Den litt røffe tonen verkstedarbeiderne imellom forsvant etter hvert som vi fikk flere kvinnelige ansatte. Men mobbing har aldri vært noe stort problem ved bedriften.
– Vi er alle på hils og de fleste er på fornavn, uansett sjikt de befinner seg i. Vi har jobbet sammen i mange år. Her er det nesten ikke gjennomtrekk, vi er som en stor familie.

Høyt under taket
Både Josefsen og Larsen har inntrykk av at de fleste problemer som dukker opp stort sett løses på avdelingsnivå.
– Etter min oppfatning har kursene våre gjort sitt til at folk har fått større forståelse for hverandres arbeidssituasjon og at vi har fått en mer åpen kommunikasjon, påpeker Josefsen.
– Dessuten er det høyt under taket her. Folk er ikke redde for å komme med synspunktene sine. De tør si ifra dersom de reagerer på hverandres oppførsel, legger Larsen til.
Kjersti Thomassen, som har daglig kontakt med de ansatte, sier seg enig.
– I tillegg er vi en IA-bedrift og vi har forpliktet oss til å jobbe inkluderende. Ledelsen har hele tiden bifalt arbeidet vi har gjort, også fordi vi har vært og er i en nedbemanningsfase.
– Slike situasjoner skaper uro, utrygghet og frustrasjon som igjen kan gi grobunn for mobbing. Det var i tilknytning til et videreutdanningsprogram for bedriftshelsepersonalet at prosjektet ble en realitet. Målet var å utarbeide en handlingsplan for mobbevern.

Nei til sjikane
– Som en del av prosjektet var det viktig å få synliggjort bedriftens holdning når det gjaldt arbeidsmiljø, poengterer Thomassen. – Vårt mål er at alle ansatte skal ha et trygt arbeidsmiljø uten mobbing, sier Kjersti Thomassen, bedriftssykepleier ved Peterson Linerboard A/S. Her med ”Nestenuhell-blokka”, hvor nestenuhell loggføres. Sammen med ledelse, tillitsvalgt, verneombud og en ansattleder dannet hun en arbeidsgruppe. De utformet en tekst som fikk plass i personalhåndboka og sikkerhetsheftet. Den sier at ”ansatte skal medvirke til at mobbing , sjikanering og andre former for krenkende handlinger ikke skjer” – Vi laget også en liten håndfolder: POLICY mot mobbing på arbeidsplassen. Den ble delt ut til alle ansatte på bedriftens årlige HMS-dager. På denne dagen ble arbeidstakerne også delt opp i grupper hvor de fikk informasjon om mobbing på arbeidsplassen og anledning til å stille spørsmål. – Vissheten om at problemet mobbing løftes opp og tas inn i bedriftens HMS-system, tror jeg kan ha en forebyggende og oppdragende kraft i seg selv, hevder Thomassen. – I tillegg benytter vi i bedriftshelsetjenesten et spørreskjema som de ansatte skal besvare. Det gjør at vi kan vi oppdage mobbing på et tidlig tidspunkt og drive kontinuerlig overvåkning av arbeidsmiljøet.

I ytterste konsekvens
Informasjon om temaet mobbing har gitt reaksjoner.
– I tilknytning til innlegg i internavisa vår har det kommet saker på bordet. De fleste har vært av eldre dato, men dem det gjelder har satt pris på å få snakke om opplevelsene, sier Thomassen.
– Jeg vil ikke si at vi har mye som kan kalles mobbing her ved bedriften. De sakene som er blitt avdekket, har løst seg ved at de det gjelder og ledelsen ved avdelingen de tilhører selv har tatt tak i problemet.
– Jeg tror dette har sammenheng med at ledelsen har registrert problemene på et tidlig tidspunkt og arbeidet for å finne en løsning sammen med tillitsvalgt og verneombud, sier Thomassen.
Bedriften har i tillegg sendt ut klare signaler om hva konsekvensene av en eventuell mobbesak vil være: muntlig advarsel, skriftlig advarsel og i ytterste konsekvens oppsigelse.
– Dette var det viktig å få signalisert fra ledelsens side, understreker Thomassen.

Et mykere miljø
– De ansatte er bevisste på at mobbing kan forekomme. Noen få har opplevd å være i en mobbesituasjon, men jeg erfarer at de er flinke til å ta vare på hverandre og at de er åpne overfor hverandre, påpeker Thomassen.
– Vi går i en fem skifts-ordning og hvert skift har sin kultur. Hva som tillates og ikke kan variere fra skift til skift. Mange har imidlertid gitt uttrykk for at kvinnene har bidratt til et bedre og mykere miljø.
Ledere med personalansvar har gjennomgått et grunnkurs med blant annet konflikthåndtering og ”den vanskelige samtalen”. De gjennomfører også utviklingssamtaler med sine medarbeidere en gang i året.
– I disse samtalene står rolleavklaring høyt på agendaen. Er man usikker på egen rolle, egne og andres oppgaver, kan det gi grobunn for mobbing.
– Det at bedriftsledelsen og fagforeningen fokuserer på mobbeproblematikken og viser en klar holdning til nulltoleranse, tror jeg bidrar til et positivt og trygt arbeidsmiljø, avslutter Kjersti Thomassen.

Peterson Linerboard A/S
Bedriften Peterson Linerboard A/S i Moss er en del av Petersonkonsernet. Bedriften har laget cellulose og papir siden 1883 og har eksistert som familieeiet bedrift fra 1801 og frem til 2006 da den ble solgt og kjøpt opp av Terje Haglund, Roar Paulsrud og AT skogeierlag. Det er i dag 330 ansatte, 45 kvinner og 285 menn. Av disse arbeider 150 i en fem skifts ordning. Bedriften har egen bedriftshelsetjeneste med en bedriftssykepleier på heltid og en lege og en fysioterapeut på deltid.

I 2005 fikk bedriften HMS-prisen i Østfold for sin vektlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet.

Personvern og cookies