Samfunnssikkerhet og ulykker i fokus

Tekst:  Turid Børtnes (2004)
Den nye Storulykkeforskriften, som nylig har vært ute på høring, har allerede ført til mye debatt i media.
Nå kan den som ønsker å få en grundigere innføring i tenkningen bak samfunnssikkerhet skaffe seg nødvendig informasjon hos Arbeidsmiljøforlaget som blant annet selger den ferske boken «Samfunnssikkerhet». Boken handler om hvordan vi kan planlegge for å hindre ulykker, skader og tap i samfunnet i tillegg til at den gir en rekke eksempler på ulike områder hvor risiko og sårbarhet i viktige dimensjoner. Forfatterne ønsker å presentere og diskutere en systematisk tilnærming til planlegging og beslutningstaking på området. Sentrale tema er hvordan vi skaffer oss kunnskap om farer og trusler, sikkerhet og økonomi, risiko og sårbarhetsanalyser, kost-nytteanalyser og valg av løsninger og tiltak. Eksemplene som er belyst er sikring av drikkevannskilden til Ålesund og Sula kommuner, Bjørvika-utbyggingen, totalrisikoanalyse av olje- og gassproduserende plattform, innkjøp av sanerings- og verneutstyr og sikkerhet i lokalsamfunnet. Forfattere av boken «Samfunnssikkerhet» er Terje Aven, Marit Boyesen, Ove Njå, Kjell Harald Olsen og Kjell Sandve. I forbindelse med denne boken vil forlagssjef Gunnar Totland også minne om Arbeidsmiljøforlagets bok «Veiledning i analyse av inntrufne ulykker» med Endre Nagell Bjordal som redaktør. Det er skrevet for alle som skal finne årsakene til ulykker og skader i arbeidslivet.
Personvern og cookies