Samarbeid på nordisk nivå

Tekst: Grethe Ettung (2008)
– Vi har lang tradisjon for nordisk samarbeid på arbeidslivsområdet, sier Jørund Leknes, politisk rådgiver i Fornyings- og administrasjons­departementet.
Hele 61 prosent av befolkningene i Norden mener det er en fordel at de nordiske landene samarbeider om arbeidslivsspørsmål. Det er en stigning på 12 prosent fra 2007, melder norden.org.

Nytt samarbeidsprogram

Det nye programmet for Nordisk Ministerråds samarbeid på arbeidslivsområdet ble positivt mottatt på Nordisk Råds sesjon i slutten av oktober. Programmet trer i kraft fra januar 2009 og gjelder til og med 2012.
– Det er Ministerrådet for arbeidsliv, altså samarbeidsforumet for arbeidsministrene i de nordiske landene, som har utarbeidet programmet og som står for oppfølgingen av dette, opplyser Leknes. – Samarbeidsprogrammet setter søkelyset på globaliseringen som skaper nye muligheter, samtidig som den demografiske utviklingen understreker behovet for en aktiv mobilisering av arbeidskraftressursene, påpeker Leknes. Den aldrende befolkningen og mangelen på arbeidskraft utgjør en trussel mot fremtidens velferdssamfunn. En av utfordringene er å få nok arbeidskraft til å løse viktige oppgaver i fremtidens velferdsstat. Landene trenger hoder og hender som kan pleie eldre, passe barn og undervise unge. – Det er regjeringene i de enkelte nordiske land som gjennom nasjonale tiltak kan se til at vi møter disse utfordringene på en aktiv måte, slik at vi opprettholder og videreutvikler de nordiske velferdssamfunnene, poengterer Leknes.

Vil styrke Norden

Ifølge det nye samarbeidsprogrammet skal de nordiske landene arbeide for å styrke Norden som et attraktivt og fleksibelt arbeidsmarked, og fokusere på beskyttelse av lønnsmottakerne, likestilling og likebehandling. – De nordiske landenes felles verdigrunnlag og mange fellestrekk gir gode muligheter for å lære av hverandres erfaringer. Det er denne erfarings- og meningsutvekslingen om aktuelle problemstillinger på arbeidslivsområdet som Norge ser som mest nyttig i det nordiske samarbeidet, påpeker Leknes. Han understreker at i Norge er hovedstrategien å satse på egne arbeidskraftressurser. – Regjeringen arbeider for å legge til rette for å inkludere alle grupper i arbeidslivet og et godt arbeidsliv. Arbeidsledighet er sløsing med samfunnets ressurser. Pensjonsreformen og arbeids- og velferdsreformen er viktige brikker, og politikken for arbeidsinnvandring skal supplere og utfylle denne strategien.

Baltisk samarbeid

De nordiske samarbeidsministrene vil også bygge ut samarbeidet med de baltiske landene, Polen og Nordvest-Russland. – For Norge er det viktig å opprettholde gode og regelmessige kontakter med de nyere EU-landene, særlig Polen og de baltiske statene som allierte i NATO, og prioriterte partnere innenfor EØS-samarbeidet. Det gjelder ikke bare den utenrikspolitiske kontakten, men også innenfor fagområder av stor felles interesse som forskning og miljøsamarbeid, justissamarbeid og da spesielt organisert kriminalitet, kommunal- og regionalpolitikk og arbeidsrelaterte spørsmål.   – Det er nettopp en intensivering av kontakt på politisk toppnivå som synes viktig, konstaterer Leknes.

Personvern og cookies