Røyking forverrer skjelving

(2003)

Ny lederrolle med IA-avtale
Trening i arbeidstiden bare positivt?
Humor i arbeidslivet
Tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten 

Arbeidtakere som røyker og jobber med mangan får større negative helseeffekter av stoffene de eksponeres for enn ikke-røykerne.
Fafo er i gang med et forskningsprosjekt som blant annet skal se på arbeidsgivernes nye rolle i forbindelse med avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Ulike former for trening i arbeidstiden har fått mye omtale i media de siste årene. Samtidig settes det fokus på det negative stresset som tidsklemma fører med seg for det moderne mennesket.
Dr. med. Stein Tyrdal ved Dagkirurgisk senter ved Ullevål universitetssykehus forsker til daglig på albuer, men har nå utarbeidet et faktaark om humor i arbeidslivet for Idebanken for sykefravær.
En studie i regi av Fafo tar sikte på å belyse forhold som kan bidra til å fremskynde tidlig avgang i statlig sektor.
Arbeid med mangan gir en lett skjelving (tremor). En undersøkelse foretatt ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i forbindelse med en doktorgradsavhandling viser at samvirkning mellom røyking og mangan gir store utslag i form av økt skjelving. Også i gruppen som ikke var eksponert for mangan gir røyking økt skjelving, faktisk større enn eksponering for metallet. Mangan brukes blant annet som komponent i stål. Det er registrert rundt 11.000 personer som jobber som sveisere i Norge og de fleste av disse er eksponert for mangan. I tillegg er rundt 450 ansatt i produksjon av metallet. Utgangspunktet for prosjektet er arbeidsmarkedssituasjonen i Norge hvor gårsdagens ledighet dels er erstattet av knapphet på arbeidskraft. Prosjektet skal kartlegge de nye trendene i norsk arbeidsmarkedspolitikk rettet mot eldre arbeidstakere og etniske minoriteter. Andre lands politikk på området skal også tas med i vurderingen. Prosjektet skal avsluttes i løpet av året.
Men få synes å være opptatt av at dette kan være to sider av samme sak, sier fysioterapeut Inger Helene Gudding ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Tidsklemma kan gjelde de valgene som må gjøres mellom forpliktelser på jobb og i hjemmet, men også mellom bundet arbeidstid og den arbeidstiden arbeidstakerne selv disponerer over. Gudding peker på at tidsklemma i høyeste grad gjelder selve arbeidsdagen, og da gir ikke et tilbud om trening mer tid til disposisjon. Treningstilbud må organiseres slik at det blir et reelt tilbud til alle og at det ikke tar fokus vekk fra negative stressfaktorer.
Humor er helsebringende når det er uten ubehagelig virkning på andre og uten sårende og kritiske elementer. Humor kan gi overskudd og være en overlevelsesstrategi. De som bruker mye humor er mer fornøyd med livet, har suksess i arbeidet og større ekteskapelig stabilitet. Dette er resultat av positiv humor, der man ler med noen og ikke av noen, sier Tyrdal.
Det legges vekt på å få frem hvordan etatenes holdninger til og adferd i forhold til eldre arbeidstakere alene og i samspill med pensjonssystemets utforming og arbeidstakernes behov påvirker tidlig pensjonering. Prosjektet skal være avsluttet i løpet av vinteren 2003.

Personvern og cookies