Røykekutt reduserer muskelplager

(2003)

Langt flere eldre i Europa opplever å bli diskriminert i hverdag og arbeidsliv på grunn av sin alder enn som følge av etnisk bakgrunn, religion eller funksjonshemninger.
Det viser en stor europeisk undersøkelse der over 16.000 EU-borgere i samtlige 15 medlemsland har deltatt. Men nå skal det bli forbudt å forskjellsbehandle på grunn av alder, skriver Ukeavisen Ledelse. EU har utarbeidet et direktiv som forbyr blant annet aldersdiskriminering. Det skal settes i verk innen 2006 og vil også gjelde Norge. Forskere ved Fafo har gått gjennom forsknings- og utredningsprosjekter som er relevante i forbindelse med evaluering av Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Deres konklusjoner er at IA-avtalen så langt har bidratt til å heve bevisstheten rundt hva som fremmer et mer inkluderende arbeidsliv. Men forskerne tar forbehold om at de ikke har grunnlag for å kunne si noe om avtalen vil føre til konkrete resultater i arbeidslivet på dette området. Rapporten tar for seg en rekke av tiltakene som er satt i verk i forbindelse med avtalen, slik som økt bruk av aktiv sykmelding, tilrettelegging for gravide arbeidstakere, ansatte med nedsatt funksjonsevne, osv. Konklusjonene er ikke entydige, men et tiltak som aktiv sykmelding for eksempel, ser ut til å bidra til at den sykmeldte kommer raskere tilbake til arbeidslivet.
Det hjelper å kutte ut røyken hvis en er plaget av muskel- og skjelettlidelser. En fersk undersøkelse fra Universitetet i Bergen (UiB) viser at daglig-røykere er mer utsatt for slike plager enn andre. Tidligere røykere er mindre utsatt, men aller best er det å ikke ha røykt i det hele tatt, sier forskere ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved UiB til Dagsavisen. Forskerne har også funnet ut at muskel- og skjelettplager er et større problem enn man har trodd hittil. En undersøkelse, basert på intervjuer med over 25.000 kvinner og menn i Hordaland viser at nesten halvparten av kvinnene oppga å ha hatt smerter og/eller stivhet av minst tre måneders varighet det siste året. Det samme gjaldt 39 prosent av mennene.
Eldre arbeidstakere takler stress på jobben bedre enn yngre kolleger. Det viser en fersk undersøkelse foretatt av Sintef Teknologiledelse under ledelse av seniorforsker Hans Torvatn. En seiglivet myte i arbeidslivet er at de eldre ikke klarer å henge med i tempoet og de stadige endringene i moderne arbeidsliv. Det stemmer ikke. De eldre mestrer stress bedre fordi de har lært seg å takle situasjoner som stresser yngre kolleger. Gode rutiner gjør at de ikke blir så lett stresset. De klarer å beholde roen og leverer også når det butter i mot.
Fafo skal se på fremtidig utvikling av det som tradisjonelt har vært offentlig sektor og vurdere hvilke utfordringer denne utviklingen skaper for Landsorganisasjonen. I dette inngår rekruttering, tariffpolitikk og organisasjon. Formålet med prosjektet er å skape et debattgrunnlag for forbund og karteller for å møte de viktigste utfordringene og for å få en fremtidsrettet organisasjonsstruktur. Prosjektet, som finansieres av LO Stat og LO Kommune skal være ferdig våren 2004.
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) skal sette fokus på isocyanateksponering og følger for helsa i et seminar 13. november. På seminaret vil mye av nyere forskningsresultater på området bli lagt frem. STAMI har selv forskningsprosjekter knyttet til måling av isocyanateksponering i norsk industri, og utreder også bruken av polyuretanbaserte produkter i norsk arbeidsliv og yrkeseksponering for isocyanater i den sammenheng. I tillegg koordinerer og leder forskningsinstitusjonen et nettverk av nordiske eksperter. Seminaret arrangeres i samarbeid med Direktoratet for arbeidstilsynet.
Personvern og cookies