Rogaland som spydspiss for universell utforming

Tekst: Grethe Ettung (2010)
Både blinde og rullestolbrukere skal få større muligheter til utfoldelse i vestlandsfylket.

Norge skal være universelt utformet i 2025, og Rogaland fylkeskommune er valgt ut som ett av åtte pilotfylker innen arbeidet med universell utforming. Prosjektleder Linda Nilsen Ask satser på god tilgjengelighet, og tilrettelegging for alle innbyggerne i fylket.

– Vi ønsker at alle brukere skal ha gode muligheter til utvikling og utfoldelse i Rogaland. Universell utforming handler om likestilling, og det å gjøre samfunnet bedre å bo i for alle, fastslår hun.

Brukerorientert
Det er utarbeidet en fylkesdelplan for universell utforming. I denne er fem satsningsområder valgt ut: kunnskap og kompetanse, bygg og anlegg, uteområder, friluftsliv og reiseliv, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og samferdsel. Som prosjektleder har Nilsen Ask referansegruppe, styringsgruppe og flere arbeidsgrupper å forholde seg til.
Kartlegging er en viktig del av arbeidet, og baseres på prinsippene til universell utforming. Innleide konsulenter og godkjente representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner deltar i det omfattende kartleggingsarbeidet.
– Det er brukerorganisasjonene som innehar spisskompetansen. De vil bidra til at det fysiske miljøet ikke er til hinder for brukerne, men at det i stedet åpner for tilgjengelighet og aktivitet, poengterer Nilsen Ask.

tilgjengelighet.no
I tilknytning til satsningsområdet uteområder, friluftsliv og reiseliv, blir fylkets friluftsområder kartlagt og kommunene er invitert til en workshop der de kan komme med innspill til hvilke turområder de ønsker å satse på. Områdene skal knyttes opp mot kollektivtransport slik at et utvalg av friluftslivsopplevelser blir tilgjengelig for alle. Her blir også reiselivsbransjen en viktig samarbeidspartner.

– Vi har kartlagt 12 kulturminner, og av disse har vi valgt ut fire som vi vil tilrettelegge for å øke tilgjengeligheten. Det er Vistehola, vikinggården på Avaldsnes, Haraldstøtta i Haugesund og et turområde i Strand kommune som blant annet kan skilte med turløype, badestrand, gravhauger, steinalderboplass og kirke, opplyser Nilsen Ask.
Alt som kartlegges legges ut på nettstedet tilgjengelighet.no som er landets første nettside som tilbyr denne typen informasjon. Her kan brukerne velge ut ifra både kategori og funksjonsevne. Graden av tilgjengelighet vises ved stjerner fra 1 til 5, hvor 5 er best.

Rullestol og krykker
Nilsen Ask forteller at i tilknytning til prosjektet er det utarbeidet et kurs for håndtverkere. Nye lover og forskrifter stiller store krav til utforming av nye boliger og bygg. Dette krever økt kompetanse i en rekke ulike fagmiljøer, blant annet for håndtverkere.
Det første kurset gikk av stabelen i september. Deltakerne får opplæring i gjeldende lovverk og kjennskap til hva universell utforming innebærer. Det er også lagt inn en erfaringsdel i kurset hvor deltakerne må ta seg fram ved hjelp av krykker, i rullestol, som synshemmet og som blind. På den måten opparbeider de seg ny erfaring når det gjelder det å håndtere omgivelsene.
– Vi ser at dette fører til holdningsendringer hos deltakerne i og med at de får en større forståelse for hvilke hindringer de forskjellige gruppene med funksjonshemminger møter.
Kurset skal også holdes for lærlinger i den videregående skolen.
– Det er viktig å få med oss de som etter endt utdanning både skal bygge nytt og rehabilitere eldre, offentlige bygninger, påpeker Nilsen Ask.

Universell utforming og reiseliv
I samarbeid med Diakonhjemmet er det utviklet et undervisningsopplegg som skal brukes til kurs om universell utforming som en fast del av fagopplæringen. Hotellfagskolen ble også kontaktet, og undervisningsopplegget er tilpasset deres fag.
I løpet av sommeren og høsten blir 50 spisesteder/hoteller, fordelt over hele fylket, kartlagt med tanke på tilgjengelighet for alle brukergrupper.
Reiselivsnæringen står overfor store utfordringer når det gjelder brukervennlighet og tilgjengelighet. Transportmidler som buss, båt og tog og infrastruktur som vegnett med fortau, gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, terminaler, holdeplasser og kaier med automater må ha universell utforming.
Når det gjelder samferdsel, har Rogaland utmerket seg i tilknytning til hurtigbåter.
Stavangerbedriften Asimo har utarbeidet taktile (følbare) skilt som har den fordelen at de kan leses av alle uansett synsevne, slik at man ikke behøver flere typer skilting. Disse er installert på Universitetssykehuset, hurtigbåtterminalen og i alle nye hurtigbåter.
– Videre har vi fjernet tepper i båtene for å redusere allergiplager, og setene er kledt med stoff som ikke trekker til seg støv, pollen eller parfyme. Lys er lagt langsgående, slik at de fungerer som ledelinjer og gjør det lettere for blinde og svaksynte og finne fram. Sikkerhetsbrosjyrer med blindeskrift er også produsert. Alle hurtigbåter som kjøpes inn, skal ha universell utforming, konkluderer Nilsen Ask.
Åtte fylker er valgt ut som pilotfylker for universell utforming. Hedmark og Oppland, som skal arbeide som «par-fylke», Østfold, Aust-Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Finnmark er gitt pilotfylke-status.

Personvern og cookies