Rødgrønn vri på Arbeidsmiljøloven

Tekst: Paul Norberg (2005)
Det er smått med lekkasjer fra de rødgrønne regjeringsforhandlingene på Soria Moria, men likevel kan vi med sikkerhet slå fast at et ferskt Stortingsvedtak vil bli endret ganske snart.
Den nye arbeidsmiljøloven (eller: Loven om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern, som er det offisielle navnet), vil få en ny tekst på vesentlige områder. Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd så sent som fredag 17. juni 2005. Det ble da bestemt at den skal tre i kraft fra 1. januar 2006. Men det var sterk politisk uenighet om deler av lovteksten, og i stortingsvalgkampen varslet Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet at loven ville bli endret hvis det rødgrønne alternativet fikk flertall. I utvalget som utformet lovteksten var det store motsetninger, og opposisjonen besto stort sett av representantene fra arbeidstakerorganisasjonene. Dissensene er sirlig protokollert i utvalgets innstilling, og også i Odeltingsproposisjon nr. 49, kommer motsetningene tydelig fram. Etter at det norske folk har sørget for et Storting med flertall for Ap, SV og SP, er maktforskyvningen et faktum. Og i valgkampen ga de tre partiene klart uttrykk for at de ønsket å endre arbeidsmiljøloven. Det er derfor høyst sannsynlig at disse endringene blir blant de første sakene det nye Stortinget kommer til å ta tak i.

Sannsynlige endringer
Lovendringene kan gjøres raskt. Både loven og innvendingene til loven er svært godt behandlet i forkant av sommerens vedtak. Forslagene til endringene gir seg nesten selv: §1-1: Formålsparagrafen endres. Hovedvekt vil bli lagt på å ivareta arbeidstakerens behov; ikke virksomhetene og samfunnet, slik det er formulert i lovteksten fra juni-2005. §1-8: Arbeidsgiverbegrepet endres. §4-1: Begrepet …og velferd skal inn, slik at teksten blir slik: «…og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakerens fysiske og psykiske helse og velferd.» Begrepet velferd er fjernet flere steder i den gjeldende lovteksen. Sannsynligvis vil dette komme tilbake i flere paragrafer. §14-3 – punkt 2 skjerpes: «Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstakeren er kvalifisert for stillingen». §14-9: Midlertidige ansettelser. Dette er et av de største stridsspørsmålene, og vil helt sikkert bli endret. §15-11: Retten til å stå i arbeid ved oppsigelse. Kap. 10: Arbeidstid. Flere endringer er ventet. Sentrale kilder i fagbevegelsen og i det politiske miljøet signaliserer at endringene blir behandlet før jul i 2005, og at hele lovens ikrafttreden blir utsatt 2-3 måneder.

Presiseringer og unntak
Noen presiseringer og unntak ble vedtatt allerede under Stortingets behandling i juni-2005. Siden noen av disse endringene gjelder de paragrafene som det nye stortingsflertallet vil vurdere på nytt, kan det også bli gjort helt nye vedtak, men her følger Arbeids- og sosialdepartementets informasjon om presiseringer og unntak: §10-12, sjette ledd, trådte i kraft 1. juli 2005. §14-9, femte ledd, andre punktum, får ikke anvendelse overfor midlertidig arbeidsavtale som løper på tidspunktet for lovens ordinære ikrafttreden. For oppsigelse som finner sted før lovens ikrafttreden, gjelder lov av 4. februar 1977 nr. 4, om arbeidervern og arbeidsmiljø § 61 nr. 4. For arbeidstakere som på tidspunktet for lovens ordinære ikrafttreden har en særlig uavhengig stilling, skal, for så vidt arbeidstakeren fortsetter i denne stillingen, lovens kapittel 10 tre i kraft 1. januar 2011. §10-2 første og andre ledd trer likevel i kraft 1. januar 2006. Ikrafttreden for §2-4 (varslerens rolle) fastsettes senere. Det er satt ned en komité med representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet og Justisdepartementet for å gjøre sterkere presiseringer i denne paragrafen. De varslede lovendringene gir loven en ny retning. Men vi skal huske at partene i arbeidslivet og myndighetene har jobbet med å få en ny arbeidsmiljølov helt siden Colbjørnsen-utvalget la fram sin innstilling om det fleksible arbeidslivet høsten 1999. Deretter har vi hatt Sandman-utvalget og ALLU (Arbeidslivslovutvalget). I kvantitet vil vi derfor ikke se de helt store endringene. Arbeidsmiljø – nr.6 – 2005

Personvern og cookies