Risikofylt rivearbeid offshore

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Det pågår for tiden omfattende arbeider med fjerning av gamle offshoreinnretninger i Nordsjøen. Mye av dette arbeidet kan være risikofylt og erfaringene fra denne typen aktiviteter har vært begrenset.  

Men myndighetenes krav er helt klare; rivningsarbeid skal være like trygt som alt annet arbeid offshore. – Her gjelder det å haste langsomt, dette arbeidet skal gjøres like sikkert og grundig som all annen virksomhet i offshoresektoren, sier Reidar Hamre, sjefingeniør i Petroleumstilsynet (Ptil). Hamre peker på at både rettighetshaverne til olje- og gassfeltene og myndighetene hadde liten erfaring med denne typen arbeidsoperasjoner da aktivitetene startet.

– Ingen «oppskrift»
Bortsett fra noen enkeltstående fjerningsoperasjoner for noen år siden, er det først i de senere årene denne typen arbeidsoperasjoner er blitt aktuelle på norsk sokkel. På den bakgrunn vil Hamre berømme de to selskapene som nå er engasjert i to store prosjekter på Ekofiskfeltet og Friggfeltet. ConocoPhillips og TOTAL har gjort et godt arbeid så langt, selv om det fortsatt er rom for forbedringer. Arbeidet har pågått siden 2004 og vil ikke være avsluttet før i 2013. – Det er ikke noen «oppskrift» som kan følges ved disse arbeid­ene. Alt må tuftes på grundig planlegging og forarbeid som blant annet innebærer en fullstendig gjennomgang og vurdering av hver enkelt arbeidsprosess, presiserer Hamre. På Ekofiskfeltet skal det fjernes en enorm stor overbygning som ble bygget oppe på en tank for lagring av olje. Tanken var fylt med mange tusen kubikkmeter olje og vann i tillegg til giftig H2S-gass som måtte fjernes før huggingen kunne begynne. På Friggfeltet er TOTAL i ferd med å fjerne tre installasjoner.

Farlig jobb
Slikt rive- og fjerningsarbeid er meget komplisert og representerer høy risiko på mange plan både for miljøet og dem som utfører arbeidet. Det dreier seg blant annet om risikofylte løft på mange tusen tonn, skjæreoperasjoner som kan innebære fare for kjemisk eksponering og utfordringer knyttet til varmt arbeid. – Vi kan dele arbeidet inn i to typer, det ene er fjerning av mindre deler på inntil 15 tonn. De blir sortert offshore og brakt om bord i lektere som frakter dem videre inn til land. Der blir materialene renset, finsortert og sendt til gjenvinning. Ved fjerning av større moduler, må det benyttes egne kranfartøy som kan klare «tandem»-løft på inntil 14.000 tonn. – Farepotensialet er stort. Dette er operasjoner som planlegges svært nøye og uten andre aktiviteter i nærheten. Løfteoperasjon­er bør foregå i dagslys og med èn løfteoperasjon av gangen for å redusere faren for ulykker. Ved å benytte store mobilkraner med eget klippeutstyr som er tilpasset offshorebruk, eller bruk av annet maskinelt utstyr med diamantwire, blir store konstruksjon­er delt opp i passende enheter som kan fjernes. Dette reduserer behovet for personell til opphuggingsarbeidet.

Varmt arbeid
Såkalt varmt arbeid er et annet faremoment ved opphogging både offshore og på land. Ved bruk av skjærebrenner og annet utstyr på malte flater, kan det utvikles farlige gasser, for eksempel isocyanater. Det tas derfor jevnlig urinprøver og blodprøver av arbeidstakere som kan bli eksponert for slike stoffer. Hamre nevner også randsoneproblematikk, det vil si at personer som befinner seg i utkanten av arbeidsoperasjonene og kanskje driver med noe helt annet og derfor ikke har godt nok personlig verneutstyr, blir utsatt for farlige gasser fra opphoggingsarbeidet. Ved bruk av mest mulig maskinelt utstyr og færre folk, og ved å fordele arbeidsoperasjonene ut over døgnet, kan totalrisikoen reduseres. – Petroleumstilsynet legger stor vekt på at fjerningsfasen skal være fullt forsvarlig, opplyser Reidar Hamre. Det innebærer blant annet at materialer som kan være forurenset med radioaktivitet eller andre giftige stoffer, skal tas hånd om etter de retningslinjer som gjelder på de enkelte områder. Ptil har ansvar for å koordinere dette arbeidet sammen med etater som Statens strålevern og Forurensningstilsynet. På Friggfeltet på grensen til engelsk sokkel, er også engelske myndig­heter involvert.

Personvern og cookies