– Revisorer er ikke «uavhengige»

Tekst: Turid Børtnes (2009)
Det holder ikke at arbeidsgiver definerer en stilling som særlig uavhengig, det er stillingens innhold som avgjør om den faller inn under lovens arbeidstids­­bestemmelser.
Det slår Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) fast, etter at revisjonsselskapet Ernst & Young AS har klaget over flere pålegg fra Arbeidstilsynet i Oslo vedrørende arbeidstidsbestemmelsene for fire medarbeidere.

– Bare i spesielle tilfeller

Ernst & Young viser til at alle arbeidstakere i revisjonsselskapet med tittel manager og senior manager har en særlig uavhengig og ledende stilling. Men DAT er ikke enig i selskapets tolkning og opprettholder påleggene. – Det er bare i spesielle tilfeller at arbeidstakere med særlig uavhengig stilling og ledende stilling kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, presiserer direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. – Unntakene er ment for arbeidstakere som har tydelige og åpenbar uavhengighet i forhold til når og hvor de jobber og som har mulighet til å styre sin egen arbeidsbelastning. Unntakene gjelder også medarbeidere i det øvre ledersjikt.

Får også ros

Arbeidstilsynet har hatt en grundig gjennomgang av saken og vurdert en rekke momenter vedrørende de fire aktuelle arbeidstakernes arbeidsforhold. Saksbehandlerne har blant annet sett på om de har hatt mulighet til selv å styre oppdragsmengden, har kunnet instruere og delegere og selv kunnet styre utviklingen i et prosjekt. Lønnsnivå, tidsbruk på administrative oppgaver, reelle ansvarsforhold og arbeidsoppgaver samt personalansvar har også blitt vurdert uavhengig av arbeidstakernes tittel. Konklusjonen er at disse arbeidstakerne ikke arbeider spesielt uavhengig av oppdrag og prosjekter sammenlignet med andre i tilsvarende stillinger. På den annen side får Ernst & Young ros for at de jobber systematisk med arbeidsmiljøforhold i selskapet, men de tar altså ikke arbeidstidsproblematikken alvorlig nok. Saken ble anmeldt til politiet som ila selskapet en bot. Som Arbeidsmiljø har omtalt tidligere, ble botens størrelse halvert etter klage fra Ernst & Young AS. Denne saken fremstår som et eksempel på at nåværende bestemmelse i arbeidstidskapitlet i arbeidsmiljøloven om arbeidstakere i særlig uavhengig stilling kan tolkes forskjellig avhengig av hvem det er som står for tolkningen. Som omtalt på side 22 i dette nummeret av Arbeidsmiljø, har myndighetene fortsatt ikke behandlet denne saken.

Personvern og cookies