Revisjon av HMS-system

(2003)

Mange har savnet et godt oppfølgingsverktøy for revisjon av eget internkontrollsystem i virksomheten. Gjennom kurset Revisjon av HMS-system får deltakerne kompetanse til å foreta slike revisjoner.
Kurset er lagt opp i samsvar med rådende revisjonsnormer og omfatter også utvikling og forbedring av internkontrollsystemet. Deltakerne skal etter endt opplæring kunne planlegge, gjennomføre og følge opp revisjon av internkontrollsystemet og internkontrollrutiner i egen virksomhet. Videre skal de kunne utarbeide handlingsplaner for revisjon og revisjonsprotokoll/revisjonsmelding. Målgruppen er systemansvarlige, hovedverneombud, verneombud, verneledere, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Deltakerne forutsettes å ha god kjennskap til internkontroll. Påmelding: kurs@arbeidsmiljo.no eller tlf. 81559750, faks 55309031 24. – 26. november i Oslo. Kurskode 2003-531-002.
Personvern og cookies