Rett redskap er halve arbeidet

(2007)

I årets første nummer av Arbeidsmiljøsenterets tidsskrift «Arbeidsmiljø» gis IA-avtalen og NAV Arbeidslivssenter mye oppmerksomhet. Både direktør Bengt Lasse Lund i Hjelp 24 og overlege Håkon Lasse Leira ved arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital i Trondheim legger bredsiden til og fyrer løs mot det som sistnevnte karakteriserer som «til dels ufin konkurranse med bedriftshelsetjenesten».  

Håkon Lasse Leira har ofte frydet oss med spissformuleringer som har gitt nye perspektiver og innsikt i arbeidshelseproblematikk fra mange ulike vinkler. Leserforventningene er derfor positive når han under tittelen: «Sløv redskap duger ikke» starter en analyse av det han kaller en epidemi av arbeidsrelatert sykdom. Vi følger han langt på vei og erkjenner at det er mange andre faktorer enn kjemikalieeksponering og strålingsfare som skaper det høye sykefraværet. Men så kommer salven: IA-avtalen og opprettelsen av NAV Arbeidslivssenter med (i utgangspunktet) ca. 400 stillinger er ufin konkurranse med BHT fordi Arbeidslivssentrene vederlagsfritt tilbyr de samme tjenestene som BHT. Videre påstår han at satsingen ikke har vært spesielt vellykket. Leira forklarer det siste med at Arbeidslivssentrene ikke kjenner bedriftenes indre liv og derfor bare vil kunne gi generelle råd. Før vi tar opp disse påstandene til diskusjon, vil vi gjerne gjøre det klart at vi anser bedriftshelsetjenesten som en verdifull aktør i arbeidet med bedring av arbeidshelse og styrking av nærvær og inkludering i arbeidslivet. Videre er vi positive til sertifiseringsordning, løpende vurdering av pålegg om BHT osv. Vi har også praktisk erfaring fra godt samarbeid med bedriftshelsetjenester i en rekke virksomheter. Noe av det første vi gjorde da Arbeidslivssenteret i Sør-Trøndelag ble opprettet, var etablering av et møteforum med bedriftshelsetjenestene, slik at vi kunne diskutere felles utfordringer, rolleavklaringer og grensesnitt. Fra vår side oppleves disse møtene som svært nyttige.

Så til ildlinjen:
Ja, Arbeidslivssentrene står selvsagt utenfor virksomhetene; på samme måte som BHT gjør det. Vår jobb er å drive rådgivning og veiledning på vegne av alle tre delmålene i IA-avtalen. Men samtidig er det udiskutabelt at av offentlige virksomheter/en­heter er Arbeidslivssentrene den instans som står arbeidslivet nærmest. Arbeidslivssentrene er myndighetenes verktøy i ­arbeidet med inkluderende arbeidsliv; et arbeid hjemlet i en avtale mellom arbeidslivets parter og regjeringen. Dette 3-partssamarbeidet er langt på vei unikt i europeisk arbeidsliv, og noe som får stor oppmerksomhet internasjonalt. Forankringen i arbeidslivet er altså til stede. Likeledes har følgeforskning vist at nettopp det at bedriften får en egen rådgiver inn mot det offentlige byråkrati er det viktigste suksesskriteriet fra arbeidsgivernes synspunkt. (ECON-rapport 95/2002). Vi (NAV Arbeidslivssenter) definerer ofte det å gjøre oss selv overflødig, som et langsiktig mål. Vårt grunnleggende suksesskriterium er spørsmålet om vi har bidratt til prosesser i bedriften som har ført til forbedret praksis (noen vil kalle dette læring). I motsetning til BHT, som nok i egen og bedriftenes interesse ser seg som en tilstedeværende hjelper på ubestemt tid, er altså vår metodikk å hjelpe bedriften til å hjelpe seg selv; å bli selvgående i IA-arbeidet. Vi våger den påstand at mange av våre rådgivere i perioder bruker vel så mye møtetid i den bedriften de har ansvar for, som det bedriftshelsetjenestens representant gjør. La oss forsøksvis formulere noen konklusjoner på bakgrunn av ovenstående: – BHT og Arbeidslivssentrene har begge viktige funksjoner i arbeidet med inkluderende arbeidsliv. Det er mer snakk om en utvidelse av spillerom og supplerende aktivitet og virkemidler enn det er snakk om konkurranse. – Det er nok behov for videre utvikling av god samhandlingspraksis mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter . Men det finnes grunnleggende dokumenter og retningslinjer som er bra – når de blir fulgt. Vi tror både IA-avtalen med sine virkemidler, Arbeidslivssentrene og bedriftshelsetjenestene er egnede aktører i norsk arbeidsliv. Vi ser fram mot videre godt samarbeid med bedriftshelsetjenestene i vår region og ønsker også å kunne dra nytte av at vi har et fagmiljø som Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olav i vår nærhet.

NAV Arbeidslivssenter i Sør-Trøndelag Jon Sandvik Seniorrådgiver 

Personvern og cookies