Rekruttering av funksjonshemmede i staten

(2004)

Regjeringen foreslår tre millioner kroner på statsbudsjettet for 2005 til å følge opp handlingsplanen for rekruttering av funksjonshemmede i staten. Staten skal preges av det samme mangfoldet som vi ser i samfunnet for øvrig. Departementet la sommeren 2004 frem en tiltaksplan for å rekruttere flere personer med nedsatt funksjonsevne i staten. Staten skal gå foran i å skape et inkluderende arbeidsliv og Regjeringens mål er at fem prosent av alle nytilsatte i statlig sektor de neste to årene skal være personer med nedsatt funksjonsevne. Dette utgjør årlig mellom 600 til 700 personer. Dette er en oppfølgning av regjeringens inkluderingspolitikk overfor personer med nedsatt funksjonsevne og en mobilisering av all kompetanse og arbeidskraft i samfunnet. Arbeidslivet er en av de viktigste sosiale arenaene vi deltar på. Når veksten i arbeidsstyrken reduseres, og vi blir stadig flere eldre med behov for pleie og omsorg, blir økt yrkesdeltakelse svært viktig. Representanter for arbeidsgiverne og målgruppen skal følge arbeidet med planen samt vurdere effekten av tiltakene. Statsråd Morten Andreas Meyer Moderniseringsdepartementet

Personvern og cookies