Rekordlavt antall dødsulykker i 2001

Av Turid Børtnes (2002)

 

Det har vært en kraftig nedgang i antall dødsulykker i arbeidslivet i 2001 sammenlignet med foregående år, viser tall fra Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT). I fjor omkom 37 personer ved ulykker i forbindelse med jobben, det er det laveste tallet Arbeidstilsynet har registrert noen sinne.

I 2000 ble det registrert hele 57 omkomne i arbeidslivet. Det er særlig innen jord- og skogbruk, bygg og anlegg og transport at nedgangen har vært mest markert. Dette er tradisjonelt de mest ulykkesutsatte næringene. – Veldig positivt, sier Knut Elkjær og Kjell Arne Johansen, begge senioringeniører i DAT med henholdsvis jord- og skogbruk og bygg og anlegg som ansvarsområder.

Aldri vært lavere
Antallet dødsulykker har ligget på rundt 60 de siste 10 årene. Så lavt antall ulykker som i fjor har etaten aldri registrert selv om det har vært en del variasjoner gjennom årene. Ser en på de siste tre-fire årene har det vært en stabil nedadgående tendens. – Arbeidstilsynet har gjennom flere år arbeidet forebyggende for å få ned antall ulykker i arbeidslivet. Denne nedgangen i dødsulykker er noe av det mest gledelige som har skjedd i dette arbeidet de senere årene, sier direktør Ivar Leveraas i DAT.

Høy alder
I 2000 omkom hele 17 personer ved ulykker i jord- og skogbruk, i fjor var tallet ni. – Foregående år var ekstraordinært, vanligvis ligger ulykkestallet på rundt ni omkomne. Vi har prøvd å finne ut hva som kan ha vært årsaken og har funnet ut ved analyse av de enkelte tilfellene at den spesielt våte høsten i 2000 kan ha spilt en rolle, sier Knut Elkjær. Fjorårets dødsulykker i jordbruket skilte seg ikke ut fra det som har vært trenden tidligere. Gjennomsnittsalderen ved de ulykkene Elkjær kjenner til, seks i tallet, er svært høy, den ligger på over 66 år. Høy alder ved jordbruksulykker er ikke uvanlig. Tre av seks ulykker skjedde ved bruk av traktor eller traktorredskap, to i driftsbygning ved fall og i et tilfelle ble bonden stanget i hjel av okser. Arbeidstilsynet har ikke hatt noen spesielle kampanjer rettet mot jord- og skogbruk i fjor, men Elkjær ser likevel ikke bort i fra at tidligere arbeid på området i tillegg til landbrukets egen innsats har hatt betydning. Landbruket har et eget kvalitetssystem (KSL) som både stiller krav til helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring av jordbruksprodukter. I tillegg kommer nedgang i sysselsettingen i denne næringen.

Flere kampanjer
– Det har vært gjennomført en rekke kampanjer rettet mot bygg- og anleggssektoren de siste årene, den siste ble avsluttet i fjor, opplyser Knut Arne Johansen. Han synes det er veldig gledelig at en av «verstingene» blant de næringene Arbeidstilsynet kontrollerer har hatt en jevnt nedadgående ulykkeskurve de siste årene. I fjor omkom fire, ingen av disse var fallulykker som tidligere har vært dominerende årsak til dødsulykker i denne bransjen. Foregående år var tallet seks. Gjennomsnittet ligger ellers på 13 dødsulykker i året. – Det er farlig å slå seg på brystet å si at det er våre kampanjer som er årsaken, nedgangen har vært synlig i bransjen i mange år, men vi tror at det har en viss effekt selv om det fortsatt er svært mye å sette fingeren på. Johansen forteller at to like kontroller gjennomført i fjor høst og året før, viste at det var blitt færre som fikk påvist alvorlige mangler ved rekkverk og tilsvarende, noe som kan føre til fatale ulykker som fall. På den annen side ble det beordret langt flere stans i arbeidet på grunn av mangler. Dette tror Johansen skyldes at inspektørene i de forskjellige distriktene har sett seg lei på slurv og mangler og vil markere at nok er nok. – Problemet nå blir å holde trykket oppe i bransjen, slik at ulykkestallet ikke øker igjen. Innen transport omkom fem siste år, mot 12 året før. Tre av disse omkom i Åsta-ulykken. Gjennomsnittsalderen for de omkomne i 2001 er 44 år. 36 av de omkomne er menn.

Personvern og cookies