Rekordhøyt sykefravær

Tekst: Morten Dahl (2001)

Fortsatt rekordhøyt sykefravær

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Rikstrygdeverket (RTV) viser at sykefraværet fortsatt er høyt. 6,2 prosent av antall dagsverk i Norge går tapt på grunn av sykefravær, viser tallene.

Dette betyr at sykefraværet fortsatt holder seg på et rekordhøyt nivå. Tallene fra SSB og RTV omfatter bare legemeldt fravær utover tre kalenderdager. I tillegg kommer korttidsfraværet.

Selv om antall dagsverk som går bort i sykefravær holder seg stabilt, øker antallet personer som er borte fra jobb på grunn av sykdom. Ved utgangen av andre kvartal 2001 var 102.169 arbeidstakere helt eller delvis sykmeldt. Dette er flere enn for ett år siden.

Sykefraværet koster staten og norske bedrifter 45 milliarder kroner hvert år i direkte utgifter.

 

Krever handling

– Det nye Stortinget må gjøre noe mer enn å snakke om saken. Det er helt nødvendig å redusere sykefraværet – ikke bare stabilisere det på et uakseptabelt høyt nivå, sier NHO-direktør Finn Bergesen jr.. Han gikk før valget i høst sammen med arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo og LO-leder Gerd-Liv Valla inn for å frede sykelønnsordningen – inntil videre.

– Vi vet at dette fraværet koster samfunnet 45 milliarder i direkte kostnader. I tillegg er de indirekte kostnadene oppe på et tilsvarende nivå, sier Bergesen, som mener at sykefraværet undergraver hele det fundament som vårt velferdssamfunn bygger på.

Personvern og cookies