Rekordbøter for Helse Bergen

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Som eneste helseforetak i hele Norge er Helse Bergen ilagt bøter på kr 10.000 pr dag inntil de har oppfylt Arbeidstil­synets pålegg om å sørge for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte ved Sandviken sykehus.
Sandviken sykehus og Helse Bergen kom i Arbeidstilsynets (AT) søkelys som en følge av tilsynets landsdekkende kampanje God Vakt i 2005. Kampanjen omfattet alle sykehus og helseforetak i Norge. Dagbøtene begynte å løpe fra 2. januar i år og bøtene var kommet opp i 360.000 kroner da Arbeidsmiljø snakket med Arbeidstilsynet Vestlandet i midten av februar.

– Veldig spesiell sak
– Denne saken er veldig spesiell, jeg kan ikke huske å ha vært borte i noe lignende i mine år i Arbeidstilsynet, sier tilsynsleder Kåre Askvik ved Arbeidstilsynet Vestlandet. Med det mener Askvik at denne saken har tatt svært lang tid, den er meget om­fattende og den berører et svært stort foretak. – Er det ikke vel tøft å ilegge et sykehus så høye dagbøter? – Vi følger helt vanlig prosedyre i denne saken. Den skriver seg tilbake til april i fjor, da fikk Helse Bergen pålegg om å bringe arbeidsmiljøforholdene ved en av deres mange avdelinger, Regional sikkerhetsavdeling, Sandviken sykehus, i orden. Helse­foretaket har deretter fått mange utsettel­ser og nye frister. Askvik tror ikke at det som nå skjer kan være noen overraskelse for sykehuset og helseforetaket, siste frist som ble gitt var 20. desember. – Hvor lenge skal de betale bøter? – Inntil de har brakt de påklagde forhold­ene i orden. Vi har ikke samvittighet til å la denne saken gå uten å gjøre noe, det er noen arbeidstakere som berøres sterkt av dette, det er dem vi må ta hensyn til.

Tøffe forhold
Arbeidstilsynet forlanger at Helse Bergen og Sandviken lager en tiltaksplan, med datoer for når de forskjellige tiltak skal settes ut i livet, med bakgrunn i en grundig kartlegging av arbeidsmiljøet ved sykehuset. Den handlingsplanen sykehuset har lagt frem tidligere er avvist av AT som utilstrekkelig. Saken har vakt stor oppsikt og vært grundig omtalt i media. Flere av de ansatte ved sykehusets sikkerhetspost, som har hatt de største arbeidsmiljøproblemene, har klaget offentlig over forholdene. ­Askvik presiserer at de mange presseoppslagene ikke har vært initiert av Arbeidstilsynet, de har sin bakgrunn i forholdene ved sykehuset. De ansatte har klaget på forhold som høyt sykefravær, gjennomtrekk blant ansatte, utstrakt bruk av ufaglærte vikarer og represalier for kritikk av ledelsen. Arbeidstilsynet selv påla Helse Bergen, som en følge av God Vakt-kampanjen, å foreta en kartlegging og risikovurdering av tidspress, manglende kompetanse, vold og trusler og konflikter ved regional ­sikkerhetspost ved Sandviken sykehus.

Personvern og cookies