Reglnytt innen HMS

(2006)

Arbeidstilsynet

Endring i maskinforskriften
Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsatte endringer i Forskrift om maskiner, vedlegg IX, fastsatt 5. juli 2006. Endringene trådte i kraft fra samme dato. De innebærer at støygrensene blir veiledende og ikke absolutte for en del maskintyper.

Arbeidstid for sjåfører
Det er kommet regler for hvordan transportvirksomheter i hele EØS-området skal organisere arbeidstiden for sine sjåfører. I en ny brosjyre forklarer Arbeidstilsynet hva regelverket innebærer for sjåførene. Reglene innebærer en felles minstestandard for arbeidstidsbestemmelsene i Europa, som tidligere ikke hadde noen felles regulering. De nye reglene trådte i kraft i fjor.

Enmannsbedrift i bygg- og anleggsbransjen
Dette er en liten håndbok for den som driver en enmannsbedrift innenfor bygg- og anleggsbransjen. Brosjyren tar for seg viktige momenter for å sikre eget og andres arbeidsmiljø. Den er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, latvisk, litauisk og estisk.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Anleggsmaskiner og høyspent
Berøring av strømførende høyspenningsledninger ved bruk av anleggsmaskiner har tidligere ført til tap av liv og flere nestenulykker. For å unngå slike ulykker er det viktig at førere av anleggsmaskiner er klar over hvor farlig det er at utstyret kommer nær slike ledninger. Ved arbeid i nærheten av høyspenningsledninger gjelder det forskrifter som førerne må kjenne. Blant annet skal netteier kontaktes dersom anleggsutstyret brukes nærmere linjen enn 30 meter.

Forskrift om drift av elektriske anlegg
DSB har vedtatt ny forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Hovedansvarlig for å oppfylle kravene er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomheter som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften. Den nye forskriften betyr at det nå blir en felles forskrift om lavspennings- og høyspenningsanlegg. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2006.

Statens forurensningstilsyn

Utendørs PCB-kondensatorer
SFT foreslår å fase ut PCB i utendørs lysarmaturer, slik det er krav om for innendørs armatur, men at utfasingen kan utsettes inntil 1. januar 2008. Dette er det samme som er foreslått for innendørs armatur. Fordi aktuell armatur er 25 år eller eldre er de modne for utskiftning uansett. En utskiftning vil også være inntjent på to til fem år på grunn av redusert strømbruk.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Industrivern ved vedlikehold
Bedrifter som plikter å ha industrivern, må dimensjonere dette slik at det kan takle mulige uønskede hendelser i forbindelse med vedlikeholdsarbeid eller lignende. Dette er særlig aktuelt i ferietider. NSO ber særlig bedrifter som har dekket opp industrivernbemanningen med at ansatte med kort reisevei har «hjemmevakt» følger arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, i tillegg til kravet om bemanning og reaksjonstid for industrivernet.

Personvern og cookies