Regjeringen vil ha skolemiljøutvalg

Tekst: Vemund Jensen (2005)
Statsråd Kristin Clemet foreslår å opprette egne skolemiljøutvalg. Hensikten er at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene sammen skal arbeide for å skape et godt skolemiljø.
Det nye forslaget kommer i Utdannings- og forskningsdepartementets proposisjon «Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova» som ble lagt frem i slutten av mars. Hensikten er å gi elevene økt innflytelse over skolehverdagen. Utvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet. Det skal være et rådgivende utvalg og vil ikke ha vedtakskompetanse. Utvalgene skal etableres på alle klassetrinn. I videregående skole skal elevene være i flertall mens foreldre og elever sammen skal utgjøre flertallet i grunnskolene. Opprettelsen av utvalgene krever endring i opplæringsloven. Lovforslaget skal behandles i stortinget senere i vår. I høringen forut for proposisjonen har mange kommuner uttalt skepsis til opprettelsen av enda et utvalg i skolen. Det er vanskelig nok som det er å få folk til å sitte i utvalgene som allerede er lovpålagt. Arbeidsmiljø nr.3 – 2005
Personvern og cookies