Regjeringen er døråpner i Danmark

Tekst: Grethe Ettung (2007)

 

– Vi vil ha flere funksjonshemmede ut i jobb, meldte den danske regjeringen i 2005. I løpet av 2006 økte andelen sysselsatte med mer enn 25.000.  

Den danske regjeringens strategi var å gi økt kunnskap om og endre holdningene til funksjonshemmede og jobb. Socialforskningsinstituttet (SFI) har nylig utgitt en rapport som viser at andelen av funksjonshemmede, som arbeider mer enn 15 timer i uken, er vokst fra 50,6 prosent i 2005 til 54,8 prosent i 2006. Det tilsvarer en økning i sysselsettingen på mer enn 25.000 personer. I Norge var andelen sysselsatte blant funksjonshemmede på 45,3 prosent i 2. kvartal 2007. Med andre ord på samme nivå som foregående år, melder Statistisk sentralbyrå. Vi har et stykke å gå, skal vi ta igjen danskene.

Går for smått
– Det gjøres mye bra og mange statlige virksomheter har ansatt medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Men vi må gjøre mer, det går for smått, sa fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys i en kommentar til en undersøkelse Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) la fram i høst. AFI undersøkte statlige arbeidsgiveres holdninger og rekrutteringspraksis i tilknytning til arbeidssøkere med redusert funksjonsevne. I regjeringens tiltaksplan var målet at minst 5 prosent av nytilsettingene i staten skulle være personer med nedsatt funksjonsevne. I august 2005 var resultatet 2,4 prosent, og i august 2006 var det redusert til 1,2 prosent. Selv om målet ikke er nådd, viser undersøkelsen at satsingen har hatt en positiv innvirkning på virksomhetene. Flere arbeidsgivere ønsker imidlertid at traineeordningen for funksjonshemmede, som kun gjelder for sentralforvaltningen, skal utvides til å gjelde flere virksomheter.

Holdninger og handlinger
Grande Røys forsikrer at hun vil sette i gang flere tiltak. Det skal blant annet gjennomføres møter i alle landets fylker hvor søkelyset settes på hva statlige virksomheter kan gjøre for å ansette funksjonshemmede. Lokale toppledere og tillitsvalgte skal delta sammen med Arbeidstilsynet og Arbeidslivssentrene. Trainee-programmet for funksjonshemmede vurderes å gjøres permanent. I tillegg kan det bli aktuelt med et eget program for underliggende virksomheter. Informasjonen om de muligheter og ordninger som finnes i dag skal bli bedre og lettere tilgjengelig, blant annet sier tjenestemannsloven, paragraf 9, at det skal innkalles minst en kvalifisert søker med nedsatt funksjonsevne, samt at det er adgang til å prioritere søkere fra denne kategorien. – Gjennom handlingsplanen for å rekruttere ansatte med nedsatt funksjonsevne har stadig flere fått erfaring med å ha medarbeidere og kollegaer med nedsatt funksjonshemming. De opplever det som burde være selvsagt, at dette er kompetente medarbeidere. Derfor handler dette både om holdninger og handlinger, sier Heidi Grande Røys.

Personvern og cookies