Regjeringen bekjemper fattigdommen

Tekst: Grethe Ettung (2009)
Et av regjeringens viktigste tiltak for å bekjempe fattigdom er kvalifiserings­pro­gram­met.

Hensikten med programmet er å få langtids sosialhjelpsmottakere over i arbeid. – De som deltar i kvalifiseringsprogrammet er ofte mennesker som tidligere måtte søke sosialhjelp hver måned. De kan nå heve lønn i stedet, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen, i en pressemelding.

Erfaringer fra Nittedal

NAV Nittedal ligger godt an til å oppfylle sin del av målet, nemlig 51 deltakere i kvalifiseringsprogrammet i 2008. – NAV Nittedal har gjort en imponerende jobb med kvalifiseringsprogrammet. Erfaringene fra Nittedal vil være nyttige i det videre arbeidet med NAV-reformen, sier Dag Terje Andersen. Leder for NAV Nittedal, Ellen Reinholdsen, forteller at de har øremerket to stillinger som kun jobber med kvalifiseringsprogrammet. – Det gjør at vi har fått det godt implementert i kontoret, og vi har etablert gode rutiner. I tillegg har vi hatt et sterkt fokus på brukermedvirkning, samtidig som vi har hatt et godt samarbeid med lokale arbeidsgivere og arbeidsmarkedsbedrifter.

Aktivt og arbeidsrettet

Kvalifiseringsprogrammet er aktivt og arbeidsrettet. I inntil to år deltar man på arbeidsrettede tiltak, mot en stønad på to ganger grunnbeløpet. Innfasingen av kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstønaden skjer i takt med etableringen av NAV-kontor i kommunene. Ordningen bygger på et statlig og kommunalt samvirke overfor den enkelte bruker, og er en viktig prøvestein på partnerskapet i NAV-reformen. Kvalifiseringsprogrammet ble innført fra 1. november 2007. Forvaltningen av programmet er i likhet med forvaltningen av økonomisk sosialhjelp lagt til NAV-kontoret. Det er lagt opp til at ordningen skal være landsdekkende fra 1. januar 2010.

Personvern og cookies