Regelnytt innen HMS

(2003)

På denne siden vil Arbeidsmiljø orientere leserne om endringer i regelverket på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet. Vi vil først og fremst se på lover og forskrifter fra: Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT), Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE), Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Statens forurensningstilsyn (SFT). Vi har tatt med endringer som er registrert i etatene siden forrige nummer av bladet. De som ønsker mer utfyllende informasjon om de enkelte lover og regler kan søke på følgende nettadresser: Nettsted om helse, miljø og sikkerhet: www.hmsetatene.no Direktoratet for arbeidstilsynet: www.arbeidstilsynet.no Direktoratet for brann- og elsikkerhet: www.dbe.no Næringslivets sikkerhetsorganisasjon: www.nso.no Statens forurensningstilsyn: www.sft.no Odin: http://odin.dep.no

Arbeidstilsynet

Veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen
Veiledningen er revidert. Endringene består primært i oppdatering av referanser og henvisninger. Sjekklisten er oppdatert. Arbeidstilsynet har valgt å ikke ha egne forskrifter om inneklima og luftkvalitet fordi det er så mange faktorer som spiller inn at et helt strikt regelverk på enkeltfaktorene virker lite hensiktsmessig. (Best. nr. 444)

Dykkerforskriften
Forskriften med kommentarer er trykket i oppdatert utgave. Utgaven inkluderer endringene som ble innført fra nyttår. Forskriften inneholder en nærmere presisering av hvilke krav som stilles til arbeidsgivere, dykkere, produsenter, leverandører og montører. Endringene går ut på at Arbeidstilsynet ikke lenger skal står for utstedelse av dykkersertifikater, men peke ut annen virksomhet til å utføre dette. Videre er bestemmelsene om pustegassflasker og størrelse på trykkamre endret. (Best. nr. 511)

Kommentarer til forskrift om tekniske innretninger
Publikasjonen er trykket i ny utgave. Kommentardelen er gjennomgående revidert. Forskriften er gjort gjeldende for Svalbard fra nyttår, men bortsett fra dette er det ingen endringer i selve forskriften. (Best. nr. 221)

Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren
Det er fastsatt normer for silisiumkarbid. Endringene er på plass i de elektroniske utgavene av veiledningen. (Best. nr. 361)

Kjøring på islagte vann
Arbeidstilsynets brosjyre om kjøring på islagte vann er nå lagt ut i fulltekst. Brosjyren gir informasjon om isdannelse og om farene ved slik kjøring. Den er spesielt aktuell for skogbruket, men også for personer som arbeider med løypepreparering og lignende (Best. nr. 485)

Direktoratet for brann og elsikkerhet

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
DBE og Arbeidstilsynet fremmer forslag til ny forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer. Forskriften er utarbeidet for å bedre vernet av sikkerheten og helsen til arbeidstakere som kan utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer. Høringsfrist 2. mai 2003.
Statens forurensningstilsyn
Landsomfattende kontroll av farlig avfall SFT og fylkesmennenes miljøvernavdelinger har satt i gang en landsomfattende aksjon for riktig behandling av farlig avfall og økt innsamlingsgrad. Flere tusen virksomheter innen tre bransjer; mekaniske verksteder, renserier/vaskerier og grafiske virksomheter har fått varsel om at de kan bli kontrollert. SFT regner med at 50.000 tonn farlig avfall kan være på avveier. Ny forskrift om farlig avfall trådte i kraft 1. januar 2003.

Personvern og cookies