Regelnytt innen HMS

Tekst: Turid Børtnes (2006)

Arbeidstilsynet

Endring i dykkeforskriften
Direktoratet for arbeidstilsynet har fastsatt endringer i forskriften om dykking. Endringen innebærer at man fjerner enhver tvil om at dykkerassistenter og dykkerledere fra andre EØS-land kan få sine kvalifikasjoner godkjent i Norge. Endringen er foretatt i § 9A, første ledd. Endringen er allerede trådt i kraft.

Ansattes rett i interkommunale selskap
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fastsatt forskrift om ansattes rett til representasjon i interkommunale selskapers styrer. Lov om interkommunale selskaper gir de ansatte i slike selskap med flere enn 30 ansatte rett til å være representert i selskapets styre. Forskriften regulerer fremgangsmåten for valg av de ansattes representanter og inneholder regler som skal sikre krav til kjønnsrepresentasjon. Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.

Tilrettelegging av data-arbeid
Veiledningen om arbeid ved dataskjerm er ferdig revidert av Arbeidstilsynet og Deltasenteret. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) arrangerer nå dagseminar i forbindelse med den nye veiledningen. Fokus rettes mot sentrale deler av den reviderte veiledningen. Kurset holdes 12. oktober.

Bedre virkemidler mot sosial dumping
Regjeringen legger frem forslag som vil gjøre det lettere for Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet å bidra til at arbeidstakerne får de lønns- og arbeidsvilkår de har krav på. Forslaget innebærer at disse to tilsynene får de samme virkemidler ved tilsyn etter utlendingsloven og allmenngjøringsloven som de har etter arbeidsmiljøloven, det vil si adgang til å gi pålegg og bruke tvangsmulkt og stansing.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Lokale eltilsyn og sakkyndige
DSB har sendt ut på høring forslag til ny forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier. Hensikten med forslaget er å sikre at det tilsynet som uføres med hjemmel i lov utøves på en uavhengig og objektiv måte. Høringsfristen er 1. oktober 2006.

Statens forurensningstilsyn

Opphever giftforbud
Regjeringen ved miljøvernminister Helen Bjørnøy opphever forbudet mot de farlige miljøgiftene bromerte flammehemmere. Forbudet ble innført i Norge så sent som 1. juli i år. Dette skjer som en tilpasning til et EU-direktiv der deka-DBE, som stoffene heter, har fått unntak. Disse stoffene er mistenkt å være medvirkende til at isbjørn og sjøfugl i Arktis er i ferd med å miste forplantningsevnen. Norge vil heller satse på en rolle som støttespiller for Danmark som går til søksmål mot EU-byråkratiet i EF-domstolen, enn å legge ned veto mot bromerte flammehemmere. (NTB)

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Arbeidsmarkedsbedrifter mangler beredskap
Bare 76 av de ca 350 arbeidsmarkeds- og arbeidssamvirkebedriftene i Norge er pålagt å ha egen beredskap. Dette er antagelig alt for få, mener NSO. Dessuten er beredskapsnivået for dårlig for flere av de 76 bedriftene.

Personvern og cookies