Regelnytt innen HMS

Tekst: Grethe Ettung (2006)

Arbeidstilsynet
FORSKRIFT OM BERGARBEID

Direktoratet for arbeidstilsynet har gjort to mindre endringer i forskrift nr. 794, Om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid. Endringen i § 8 kommer som en følge av tidligere feil i forskriften. I paragrafen sto det før at: «Arbeidsplasser for bergarbeid over jord skal være anlagt, drevet, utstyrt og vedlikeholdt på en slik måte at arbeidstakerne kan arbeide og ferdes der med minimal risiko». Uthevet ord «over» hadde sneket seg inn ved en feiltakelse, og er nå rettet til «under jord». I § 38 tredje ledd er det gjort to korrigeringer: «Ved gruvearbeid under jord skal det være adgang til overflaten gjennom minst to atskilte utganger som skal være solid bygd og lett tilgjengelige for arbeidstakerne under jord…Dersom det for annet bergarbeid under jord enn gruvearbeid er umulig å anlegge to utganger, skal det treffes tiltak for å sikre muligheten for sikker rømning.» Endringene i forskriften trådte i kraft 4. september 2006.

SERTIFISERINGSORDNINGEN
Direktoratet for Arbeidstilsynet har evaluert sertifiseringsordningen for bruk av arbeidsutstyr. En spørreundersøkelse til alle sertifiserte virksomheter medførte høy svarprosent. Hovedkonklusjoner: 8 av 10 mente at sertifiseringsordningen fungerer som forventet. 9 av 10 anså revisorene som kompetente på sitt område. 5 av 10 var fornøyd med Arbeidstilsynets oppfølging av ordningen 3 av 4 ønsket felles sjekklister for sakkyndig kontroll På bakgrunn av evalueringen vil DAT prioritere tre hovedgrep: Arbeidstilsynet må gjennomføre et visst minimum av tilsyn med etterlevelsen av ordningen Arbeidstilsynet ansvarliggjør sertifiseringsorganene ved å tydeliggjøre handlingsrommet deres. Arbeidstilsynet oppretter et bransjebasert forum som skal gi sakkyndige råd for videreutvikling av krav til ordningen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
NY TILSYNSVEILEDNING FOR BRANN- OG FEIERVESEN
Forebyggende avdelinger i landets brann- og feiervesen får nå et nytt arbeidsverktøy som skal øke kvaliteten på tilsynsarbeidet, gjennom å sikre korrekt, systematisk, enhetlig og forutsigbar myndighetsforvaltning. Målet er at den nye tilsynsveiledningen skal innarbeides i lokale internkontroll- og saksbehandlingssystemer. Tilsynsveiledningen er tilgjengelig i pdf-format og vil bli lagt inn på DSB nettsider.

Statens forurensningstilsyn
FORSKRIFT OM SMITTEFARLIG AVFALL FRA HELSETJENESTE OG DYREHELSETJENESTE

Formålet er å bidra til å sikre at smittefarlig avfall ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø. Helsetjeneste og dyrehelsetjeneste skal sørge for at smittefarlig avfall oppbevares og håndteres på en slik måte at det ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø. Virksomhet som transporterer eller håndterer smittefarlig avfall fra helsetjeneste eller dyrehelsetjeneste, skal sørge for at dette skjer på en slik måte at det ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte. Smittefarlig avfall skal ikke blandes med andre typer avfall.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER MANGLER BEREDSKAP

Bare 76 av de ca 350 arbeidsmarkeds- og arbeidssamvirkebedrifter i Norge er pålagt å ha egen beredskap. Dette er antakelig altfor få. Dessuten er beredskapsnivået for dårlig i flere av de 76. Dette kommer fram i en rapport tidligere NSO-medarbeider Hans Erik Eriksen har utarbeidet for HMS Verneingeniørskolen. Rapporten kommer med konkrete forslag til endringer av reglene for industrivern i disse bedriftene som i stor utstrekning beskjeftiger yrkeshemmede arbeidssøkere.

Personvern og cookies