Redusert arbeids­tid for seniorer

Tekst: Turid Børtnes (2008)
En endring i arbeids­miljø­loven, som ble vedtatt av Stortinget i vår, gir arbeidstakere over 62 år rett til redusert arbeidstid. 

Loven trådte i kraft 1. juli i år, med det forbehold at arbeidstidsreduksjonen må kunne gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Dette er en utvidelse av tidligere bestemmelser i loven om at arbeidstakere som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsmessige grunner har behov for redusert arbeidstid, kan få det. Arbeids­takere som ber om redusert arbeidstid etter den nye lovbestemmelsen, behøver ikke begrunne sitt ønske, det holder å vise til alder. Ordningen gir ingen rett til lønn for den reduserte arbeidstiden. Den nye bestemmelsen er et ledd i regjeringens forslag til en mer fleksibel pensjonsordning. Spørsmålet for mange blir hva begrepet «vesentlig ulempe for virksomheten» inne­bærer. Advokat Erik Råd Herlofsen sier til Senter for seniorpolitikk at dette vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Normalt vil det være vanskeligere å få redusert arbeidstid i en mindre virksomhet enn i en større, og det samme vil kunne gjelde en arbeidstaker som har en lederstilling. Måten reduksjonen gjennomføres på vil også kunne spille en rolle, for noen virksomheter vil det bli problematisk med kortere dager, mens andre vil få problemer hvis noen er borte enkelte ukedager. Hvis det blir tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om retten til redusert arbeidstid, avgjøres dette av tvisteløsningsnemnda.

Personvern og cookies