Reaktive av uførepensjonister

Tekst: Morten Dahl (2001)

 

Lønnssubsidium med midlertidig ansettelse. Dette skal løse problemene med å få uførepensjonister tilbake i jobb. Det foreslår Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) i et forslag som nå er ute på høring.

Det er ikke noe revolusjonerende i forslaget fra AAD, men det har vist seg at tidligere forsøk på reaktivisering av uførepensjonister basert på frivillighet har vært vanskelig. Derfor har AAD vurdert ulike tiltak som kan være aktuelle å bruke, og konkluderer i hovedsak med at Aetat i hovedsak har de typer tiltak som det er aktuelt å bruke i reaktivisering av uførepensjonister.

 

Aetats virkemidler

Men det er behov for et lønnssubsidium med midlertidig ansettelse.

Uførepensjonister som skal reaktiviseres vil ha tilgang til Aetats virkemidler på samme måte som andre yrkeshemmede. Etaten må vurdere om uføre kan formidles direkte til jobb uten bruk av arbeidsmarkedstiltak. Forsøket med lønnssubsidium med midlertidig ansettelse skal være et forsøksprosjekt og et supplement til Aetats øvrige virkemidler heter det i høringsforslaget fra AAD.

 

Kostnadsfritt for staten

Tiltaket kommer ikke til å koste staten ekstra penger i og med at subsidieringen vil være omtrent lik gjennomsnittlig utbetalt uførepensjon. Departementet har vurdert å ikke sende ut forslaget på høring, i og med at de foreslåtte tiltak ikke i vesentlig grad avviker fra eksisterende tiltak og tiltak som nylig har vært på høring, og at den enkeltes rettigheter i folketrygden ikke berøres. Men departementet ønsker likevel å høre parters syn på forslaget. Høringsfrist er satt til 1. november.

 

Lønnsubsidier i tre år

Varigheten av lønnssubsidiet foreslås til maksimalt tre år, og AAD mener at dette vil gi arbeidsgiverne og den enkelte tid til å avklare arbeidsevnen, og finne ordninger for tilrettelegging for den enkelte. En slik tidsramme vil også kunne gi de mange i målgruppa som har behov for oppfølging mens de er under reaktivisering, mulighet til å kombinere reaktiviseringstiltaket med Aetat med bistand som også har en varighet på inntil tre år.

Forsøkstiltaket skal iverksettes 1. januar neste år, og har en tidsramme på fem år.

Personvern og cookies