«Raskere tilbake» er for lite kjent

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

– Ordningen som innebærer at arbeidstakere som er sykmeldte eller som står i fare for å bli det, kan få rask behandling av spesialisthelsetjenesten, er alt for dårlig kjent, sier fagsjef Vemund Digernes i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri.

Digernes har tatt opp saken med Arbeids- og velferdsetaten (NAV), som har gjort for lite for å spre kunnskap om ordningen kalt «Raskere tilbake».

Gjelder forebyggende
Ordningen gjelder også dem som står i fare for å bli sykmeldt. Dette mener Digernes NAV har vært for dårlig til å informere om. Etter at han har påpekt dette overfor NAV, er informasjonen om ordningen blitt bedre. Men fortsatt skal en lete ganske godt for å få med seg at «Raskere tilbake» skal kunne brukes for å forebygge sykefravær. Digernes ble oppmerksom på saken i forbindelse med noen felles konferanser mellom Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi sist høst. Da kom det blant annet fram at NAVs egne ansatte flere steder ikke kjente til ordningen. Heller ikke fastlegene kjenner ordningen godt nok, og det er de som skal vurdere om pasientene skal få nyte godt av muligheten for en raskere behandling. Fordi arbeidstakere ofte har nærmere kontakt med bedriftshelsetjenesten enn fastlegen, mener Digernes at bedriftshelsetjenesten også burde få mulighet til å henvise ansatte videre. Stortinget bevilget over 600 millioner kroner ekstra til kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester i fjor. Dette er penger som ble frigitt etter at regjeringen inndro ordningen med redusert arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år. 380 millioner kroner av midlene skal gå til sykehusene. Men det er en viss bekymring i fagmiljøene for at disse pengene ikke brukes til å få arbeidstakere med helseproblemer raskere tilbake til jobb, men bare forsvinner i det store sluket.

Personvern og cookies