Raser mot flytteplaner

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Statsråd Victor D. Normans flytteplaner møter sterk motstand blant de ansatte i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT). Arbeids- og administrasjonsministeren har signalisert at en rekke statlige tilsyn og etater skal flyttes fra Oslo og ut i distriktene.

– Statsrådens argumentasjon om at tilsynsorganene bør plasseres lengst mulig unna interesseorganisasjoner, lobbyister og politikere som ønsker å drive påvirkning, bryter med mye av det vi er pålagt gjennom lov, sier senioringeniør Knut Elkjær i DAT til internbladet Flammen.

– Motsatt effekt
Etaten er blant annet pålagt å ha en dialog med partene i arbeidslivet om praktisering og forvaltning av regelverket. Elkjær har sammen med fagforeningen sin, NIF/Akademikerne skrevet et brev til en rekke stortingspolitikere der han redegjør for de ansattes syn på en eventuell flytting. I brevet argumenterer de ansatte med at flytting av tilsynsetater kan få motsatt virkning av hva statsråden ønsker å oppnå ved en modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor. Et enklere regelverk og et mer effektivt tilsyn ønsker også de DAT-ansatte, men skal man oppnå dette er det lite klokt å flytte dem som skal står for arbeidet, sier Elkjær.

Store omkostninger
Han viser til erfaringene med flytting av Kystdirektoratet og Produkt- og Elektrisitetstilsynet hvor 60-70 prosent av de ansatte sluttet. Å bygge opp igjen en ny arbeidsstokk med samme kompetanse som tidligere, krever både mye tid og penger. – Erfaringen viser at det tar minst to år før en nyansatt gjør en fullverdig jobb når det gjelder utvikling og forvaltning av et regelverk. Statsråd Victor D. Norman har sagt at han i løpet av inneværende år vil gjennomføre en kartlegging og vurdering av alle statlige tilsyn. Hensikten er å se om en omorganisering og flytting kan føre til forenkling, bedre effektivitet og større uavhengighet. De tilsynsorganene som er nevnt i den sammenheng er foruten Direktoratet for arbeidstilsynet Sjøfartsdirektoratet, Jernbanetilsynet, Luftfartstilsynet, Konkurransetilsynet og Kredittilsynet.

Personvern og cookies