Rådet for arbeids- tilsynet på skip

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Rådet for arbeidstilsyn på skip ble opprettet i 1975. Det skal gi råd og koordinere forebyggende tiltak mot yrkesskader blant besetningen på norske fartøy overfor sjøfartsmyndigheter, skipsfart- og fiskerinæring og maritime organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Dette rådets formål er blant annet å fremme arbeidet med arbeidsmiljø, helse og sikkerhet for og blant ansatte på norske skip og fiskefartøyer. Det skal arbeide for tiltak som motiverer til forebygging av arbeidsulykker i rederier og om bord og medvirke til å forebygge arbeidsrelaterte yrkessykdommer og slitasjeskader. Videre skal det bidra til å legge grunnlag for en effektiv verne- og sikkerhetsorganisering i næringene, og informere generelt og gi råd til rederier og fartøy om forebyggende tiltak og løsninger rettet mot helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Rådet for arbeidstilsynet på skip er nå overført til Sjøfartsdirektoratet fra Nærings- og handelsdepartementet, men skal fortsatt være uavhengig. Arbeid ledes av seniorrådgiver Sigmund Inge Eriksen.   

Personvern og cookies