Pusterom og påfyll

Tekst: Grethe Ettung (2009)

Senter for livsmestring i Jølster tilbyr kurs for oppladning, hvile og refleksjon for kirkelig ansatte.

– Vi ønsker å gi kursdeltakerne våre sosial, åndelig og fysisk oppladning, sier Inger Helene Nordeide, utviklingsleder ved senteret og en av forfatterne av boka «Jeg er jo ikke Jesus heller!». Kurset «Pusterom og påfyll» går over en uke og tilbys prester, pastorer og andre medarbeidere i kirker, menigheter og organisasjoner. – På kurset vektlegger vi det å hvile og være, lytte og fortelle, fellesskap, grensesetting og konfrontasjon og til slutt det å komme hjem etter endt kurs og sette det en har lært ut i livet, forteller Nordeide.

Mangler vern

I boka kommer det fram at mangel på grensesetting er et kjennetegn ved presterollen. Grensesetting er også et av temaene på kurset som tilbys prestene. Det grenseløse viser seg blant annet i presters arbeidstid. Arbeidsmiljølovens § 55 åpner for et unntak fra arbeidstidsordningen når det gjelder presters arbeidstid. Prestene mangler her et vern som mange andre arbeidstakere har. – Jeg tror likevel det er helt nødvendig at prestene fortsatt kommer inn under dette unntaket fra arbeidstidsordningen. Ellers blir det svært vanskelig å utøve presteyrket. Men vi må være bevisste på de ulempene og de belastningene dette medfører, og demme opp for dem, understreker Nordeide. – Hvordan? – Prestene må ha vernet fritid og rom for å kunne bearbeide de påkjenningene yrket kan medføre. – Er ikke prestene flinke nok til å sette egne grenser? – Noen er det, men her er det helt vesentlig at arbeidsgiver kommer inn og tar ansvar.

Ensomme

Noe som overrasket Nordeide i tilknytning til arbeidsmiljøundersøkelsen blant prestene, var den store ensomheten. – Jeg antok at de befant seg midt i en sosial gryte i tilknytning til prestetjenesten og menighetsarbeidet. Men på grunn av den posisjonen de innehar, opplever de at de ikke kan gå inn og knytte nære vennskap innen menigheten. Prestene er for mange noe opphøyd, noe de selv ikke ønsker å være, påpeker Nordeide. Hun tror imidlertid at mye av dette kan endre seg over tid, og trekker da spesielt fram de kvinnelige prestene. – Kvinner er mye flinkere til å være åpne og ta kontakt. Jeg tror deres måte å håndtere prestegjerningen på kan være en rettesnor for de mannlige prestene og bidra til å redusere ensomhetsfølelsen.

Personvern og cookies