Psykisk stress skyver unge ut av arbeidslivet

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

En økende andel unge voksne mestrer ikke arbeidslivet på grunn av psykisk stress. I aldersgruppen 20 til 39 år økte andelen som fikk diagnosen lettere psykiske lidelser og andre lidelser knyttet til tilpasningsproblemer med vel 20 prosent i perioden 1990 til 2000.
I 2000 utgjorde disse diagnosegruppene over halvparten av alle nye tilfeller av uføretrygd i denne aldersgruppen. Lettere psykiske lidelser var den diagnosegruppen som økte aller mest i perioden.

Ikke tilpasningsdyktige?
Denne utviklingen belyses i en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening i høst. Forskerne bak artikkelen finner at det er et tankekors at den andelen av befolkningen som tradisjonelt er den mest tilpasningsdyktige i økende grad har fått tilpasningsproblemer. Det ser ut til at hjelpesystemet ikke greier å øke denne delen av befolkningens mestringsressurser like mye som samfunnets tilpasningskrav øker. Er en person først kommet inn i hjelpeapparatet kan stresset også øke fordi kravene blir for små, vedkommende får ikke brukt sine anlegg og evner. Forskerne ser ikke bort fra at økende psykisk stress kan være en del av en større utviklingstendens i en akselererende overgang mellom industri- og kunnskapssamfunn.

Krav i arbeidslivet
Mye tyder på at det først og fremst er forhold i arbeidslivet som gjør at så mange unge uføretrygdes, men høyere forventninger til livskvalitet, løsere sosiale nettverk og redusert sosial støtte på grunn av større fokus på individer kan også spille inn, sammen med redusert opplevelse av sammenheng i livet. Det er usikkert om trygdesystemet er blitt mer liberale enn før når det gjelder å innvilge uføretrygd og om dette har hatt betydning. Forskerne trekker også frem endret motivasjon i forhold til det å være yrkesaktiv. Yngre personer har ikke samme sterke motivasjon i forhold til arbeid som eldre, men det er ikke gjort undersøkelser på om befolkningen har endret holdning til bruk av trygdeytelser fra en stigmatiserende avhengighet til et rent forbrukergode.

Personvern og cookies