– Prøv ut ulike turnusordninger

(2004)

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal se på bruk av deltid. Nå tar Tove Stangnes, første nestleder i Fagforbundet, til orde for at det settes i gang utprøving av ulike turnusordninger lokalt for å finne systemer som fungerer bra både for ansatte og arbeidsgivere. Stangnes er medlem av deltidsutvalget. Tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse viser at av dem som jobber deltid, er det hele 100.000 personer som egentlig ønsker å arbeide mer. Det er særlig innen pleie- og omsorgssektoren deltid er svært utbredt. I mange tilfeller blir de som ønsker større stillingsandel møtt med argumenter om at da må de jobbe langt flere helger og andre ugunstige vakter enn når arbeidet er delt opp i mange småstillinger. Stangnes viser til langt mer gunstige ordninger for de ansatte enn de tradisjonelle, slik som såkalt ønsketurnus og det svenske tre-tre systemet. Hun mener at alle ordninger som kan løse problemer med mye helge- og nattevakter, bør prøves ut. Hun peker også på at ansatte i pleie- og omsorgssektoren har lengre arbeidstid året sett under ett og like stor arbeidsbelastning som dem som jobber helkontinuerlig skift uten at det har fått følger for beregning av arbeidstiden. Den nye arbeidslivsloven må likestille de to gruppene på dette området, mener Tove Stangnes i Fagforbundet.

Personvern og cookies